До 22 май 2019 г. ще бъдат изплатени помощи по de minimis за тютюнопроизводителите » Съвети в земеделието

април 22, 2024

До 22 май 2019 г. ще бъдат изплатени помощи по de minimis за тютюнопроизводителите

Акценти

  • Кандидатите за помощта de minimis трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г.

Приемът на документи за кандидатстване ще продължи от 15 април до 10 май 2019 г.

Тютюнопроизводителите ще могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis от 15 април до 10 май 2019 г. Средствата ще бъдат изплащани като обезщетения за предадена и неизплатена продукция от предходни години. Бюджетът по схемата е в размер до 3,2 млн. лева. Той отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, и е в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. Утвърдени са указанията за предоставяне на минималната помощ. Те са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Желаещите да кандидатстват за помощта de minimis трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.

Право на подпомагане по схемата имат:

  • физически лица;
  • еднолични търговци;
  • юридически лица;
  • кооперации.

Необходимо е да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и предавателно-приемателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ – АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ – АД за реколта 2016.

Чрез средствата предоставяни по de minimis тютюнопроизводителите ще могат да покрият част от разходите за производство, съхранение и предаване на суров тютюн.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схемата de minimis могат да бъдат максимум равни на левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

Документи за кандидатстване могат да се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане на помощта е 22 май 2019 г. При възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициент, се допуска изплащане на помощта и след срока.

 

Сродни публикации