До 10 август се приемат заявления за помощ de minimis за овце и кози » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

До 10 август се приемат заявления за помощ de minimis за овце и кози

Акценти

  • Финансовите помощи ще бъдат изплащани до 20 август

След като беше взето решение за увеличаване на финансовата минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки от 8 274 336 лв. на 17 730 720 лв., единичната ставка за финансово подпомагане достигна размер от 15 лв. за една овца-майка и/или коза майка.

На 19 юли стартира и срокът за подаване на заявления за подпомагане по de minims. С решение на УС крайният срок се удължава до 10 август 2018 г. Кандидатстването се извършва по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец в зависимост от това дали ще участва ФЛ или ЕТ. За кандидатстващите юридически лица заявленията се подават съобразно седалището на юридическото лице. Бенефициентите трябва да подадат лично заявлението си за участие или чрез упълномощено лице, но само след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Финансовите помощи ще бъдат изплащани до 20 август, ако е необходима допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането, плащането може да бъде извършено след тази дата.

От вчера и земеделските стопани от районите засегнати с чума по дребни преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас могат да подават заявления за помощ de minimis, като при тях единична ставка е променена от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка.

Единичната ставка от решението на УС на ДФЗ т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 18.07.2018 г. се променя от 14 лева на 22 лева за една овца-майка и за една коза-майка.

Животновъдите от засегнатите с чума райони в обл. Ямбол и обл. Бургас могат да кандидатстват за подпомагане до 31 август 2018 г.

Увеличението на финансовите помощи трябва да послужи на стопаните като компенсация, за покриване на загубите от нереализираното мляко, ценовите разлики на изкупена продукция и затрудненията при изхранването на животните.

 

 

Сродни публикации