До 1 април земе­делските стопани могат да по­дават заявления за подпома­гане за дейности, свързани с опазване на земите от замър­сяване » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

До 1 април земе­делските стопани могат да по­дават заявления за подпома­гане за дейности, свързани с опазване на земите от замър­сяване

     Помощите се изплащат го­дишно на кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плаща­ния“ от Програмата за разви­тие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., кандидатстване­то е в общинските служби по Земеделие, по местоживеене на кандидата.Размерът на компенсатор­ното плащане, което може да получи един кандидат, е до 182 евро на хектар. За да получат субсидията, стопаните трябва да са реги­стрирани в Интегрираната сис­тема за администриране и кон­трол (ИСАК) и да притежават минимум 0,5 хектара собствена или наета земя. Те трябва и да изпълняват определена агро-екологична дейност за период от 5 години. Задължително от тях се изисква също да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние на тери­торията на цялото стопанство, регламентирани със заповед на министъра на земеделие­то и храните. Стопаните трябва да поддържат растителна по­кривка през зимата на мини­мум 50% от цялата земеделска площ и да не разорават почви­те преди 1 април.
 

За автора

Сродни публикации