Допълнителни пчелни продукти - технологии за производство » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Допълнителни пчелни продукти – технологии за производство

През последните години значително нарасна интересът към другите биологично активни пчелни продукти. Освен мед и восък пчеларят се стреми да произведе и други пчелни продукти: цветен прашец, прополис (пчелен клей), пчелна отрова и пчелно млечице.

Цветен прашец. За събирането му се използуват специални устройства – прашецосъбирачи, прашецоуловители. Съществуват събирачи на прашец, които се поставят на предната стена на кошера (на входа) или се вграждат в дъното му. При поставяне на събирача пред входа се изменя външният вид на кошера и се усложнява достъпът на пчелите до питите. За да могат да привикнат, прашецосъбирачът се поставя 3-5 дни преди началото на събирането.

При тихо слънчево време и наличие на добра паша силно семейство може да събере 100-150g прашец за ден (2-2,5kg за сезон). Използването на прашецосъбирачи стимулира пчелите към събиране на прашец. Повечето пчели събират прашец и го пренасят в сутрешните часове. Ето защо е целесъобразно решетката да се поставя в събирача в сутрешните часове и след 11-12 часа да се отстранява. По време на обилно нектароотделяне не трябва да се събира прашец (решетката се отстранява), за да не се затрудняват пчелите.
Събраният прашец в сандъчето на събирача трябва да се прибира през 1-2 дни и да се изсушава на сянка, разстлан на тънък слой (1-2cm), като 2-3 пъти на ден се разбърква. Може да се използва и сушилен шкаф, като температурата не надхвърля 55-60°С. Пресен прашец може да се консервира, като се смеси добре с пудра захар (1kg прашец и 2kg пудра захар) или с мед (1kg прашец и 1kg мед). Захаро- или медо-прашецовата смес се съхраняват на сянка в херметично затворени съдове при температура до 15°С.

Прополис (пчелен клей). При получаването на прополис се използува инстинктът на пчелите да покриват с него пролуките в кошера. Прополисът се получава, като се почистват частите на кошера (рамките, покривните дъски, платната и др.). Пчелите пренасят прополис в по-големи количества през пролетта и през есента. Между отглежданите породи пчели има различия в силата на инстинкта за събиране н пренасяне на прополис.

Прополис в по-големи количества се получава по два начина:

1. Върху рамките се поставя специално приготвена скара, съставена от тънки летвички. Между летвичките има разстояние 2-3mm. Пчелите запълват с прополис тези пространства. Периодично скарата се отстранява от кошера, разглобява се и прополисът се събира от отделните й части
2. Върху рамките под покривната дъска на кошера се поставя парче плат или ситна найлонова мрежа. Периодично платът (мрежата) се сваля, поставя се в хладилник и след охлаждане (прополисът при ниска температура се втвърдява и е силно трошлив) събраното количество се отделя чрез стриване или мачкане на изстудените мрежи. За сезон от едно семейство може да се получи при някои от тези начини от 0,3 до 1kg прополис. Събраното количество прополис се оформя на топка, опакова се с целофан, пергамент или найлон и се съхранява при температура до 25°С. Нагряване или промиване на прополиса трябва да се избягва, защото се влошават качествата му и се губят лечебните свойства.

Пчелна отрова. За получаване на пчелна отрова се прилагат два основни начина. При първия начин пчелите се принуждават да ужилят филтърна хартия или органична мембрана. Събраното количество отрова се получава в чист вид след съответно преработване на използуваните материали (хартия или мембрана). При този начин се изразходва много труд. Получава се малко количество отрова и, най-важното, ужилилата пчела в повечето случаи умира. В съвременното пчеларство пчелна отрова се получава със специални уреди и апарати, при чието използване пчелите не умират, не се намаляват силата и продуктивността на семейството. При промишлено получаване на пчелна отрова в лабораториите и пчелините се работи със специален електрически уред, състоящ се от източник на електроенергия (акумулатор), преобразувател на електрическия ток (електростимулатор) и специална рамка за получаване на пчелната отрова (касета). Касетата може да се поставя в кошера както обикновените рамки, на дъното или пред входа.

Рамката (касетата) се изработва от букови или дъбови летвички с дебелина 14mm (дължината и широчината са съобразно с размерите на рамките, използвани в типа кошер, размерите на дъното или на входа). От вътрешната им страна е направен жлеб е широчина 8mm и дълбочина 5mm. От вътрешната страна на горната и долната летвичка има нарези 1mm па растояние 5mm един от друг. След сглобява-нето на рамката в жлеба е поставено двойно стъкло, а около него е навит проводник (пчеларска тел) с диаметър 0,2mm. На една рамка се навиват 59-60 намотки (около 40 m проводник). Между проводника и стъклото има 2mm разстояние. От електропреобразувателя излиза основният проводник, в който са монтирани разклонители за 10 рамки (касети). Като източник на електрически ток най-често се използва 12-волтов акумулатор на автомобил. Той може да работи 6-8 часа, след което трябва да се зареди.

Касетата се поставя в кошера на нормално по сила семейство между питите без пило (на разстояние 2cm от медовите пити) и се включва към електроп-реобразувателя след обяд (след 16 часа). Уредът не трябва да работи непрекъснато повече от 3 часа, защото продължителното въздействие е неблагоприятно. Попаднала между проводниците пчела се дразни и отделя пчелна отрова върху повърхността на стъклото. След 10-15 минути отделената отрова засъхва. При включване на уреда възбуждането на пчелите в семейството се повишава и те често излитат извън кошера. Ето защо при хладно време уредът не бива да се използва, тъй като има опасност от загиване на пчели. По-късно рамката се изважда от кошера (15-20 минути след изключване на електрическия ток към рамката) и засъхналата по стъклата отрова се събира с остър нож (бръснарски ножчета). Това трябва да се прави в стая, като устата и носът на работещия са защитени с четирислойна марля. Получената отрова се поставя в тъмни стъклени банки с херметично затваряне. Съхранява се при стайна температура. След освобождаването от отровата стъклото се дезинфекцира и се поставя обратно в рамката.

Получаването на отрова от пчелното семейство периодично през 10-15 дни не се отразява неблагоприятно върху отглеждането на пило и продуктивността на семейството. Отрова не трябва да се получава непрекъснато, в ранна пролет и след приключването на пашата, когато се отглежда относително повече пило.
От една пчела се получава 0,1mg суха отрова, а за събиране на 1 g суха отрова са необходими 10 000 пчели.

Пчелно млечице. За производство на пчелно млечице се използват здрави силни семейства през периода на активната им дейност (май. юни, юли). В пчелина трябва да се създават всички санитарно-хигиенни условия, отговарящи на изискванията за производство на лекарствени средства. В пчелните семейства, от които се получава млечице, се поддържа добра хигиена. В пчелина се оборудва специална стая (лаборатория), в която се зареждат маточниците и се получава пчелното млечице. Работи се с бели престилки. Съдовете и инструментите в лабораторията се стерилизират.

Техниката за получаване на пчелни млечице е следната: подготвят се маточници и в тях се придават ларви за отглеждане, подготвят се и се използуват семейства отглеждачи, получава се пчелното млечице, съхранява се и се транспортира до фармацевтичния завод.
Маточниците се подготвят по същия начин, както при майкопроизводството. На семействата отглеждачи се дават едновременно по 36-48 маточника с еднодневни ларви (за разлика от майкопроизводството тук произходът на ларвите няма значение.)

За получаване на пчелно млечице се създават силни семейства майкоотглеждачи. Колкото по-силни са отглеждачите, толкова повече млечице може да се получи. Отг-леждачите може да са подготвят по различен начин (вж. Отглеждане на пчелни майки). Независимо от начина на третия, най-късно на четвъртия ден маточната рамка с маточниците се отстранява. На нейно място се поставя нова рамка с нова серия. В лабораторията се отстраняват ларвите от маточниците и с шпатула (дървена, стъклена или пластмасова) или чрез специално устройство, създаващо вакуум, пчелното млечице се събира от маточниците. Събраното млечице се съхранява в тъмни, херметично затварящи се банки с вместимост от 100 до 500 cm при температура 0°С. От едно силно семейство за две седмици може да се получи около 200 g пчелно млечице.

При промишленото производство на пчелно млечице се използва най-често един от следните три начина:
1. От три семейства, разположени в група, се подбира едно, от което се получава млечице в продължение на 15 дни. Майката на набелязаното семейство се отстранява и на следващия ден се придава маточна рамка. След 3 дни маточната рамка се взима, а на нейно място се поставя нова. (Ако в осиротеното семейство има заложени спасителни маточници, те трябва да се унищожат.) След 15 дни от второто семейство се взима майката и се придава на първото семейство. Във второто (осиротеното) семейство се получава пчелно млечице в продължение на 15 дни, след което в неговото гнездо се придава майката на третото семейство и от третото семейство се получава пчелно млечице 15 дни. Докато се получава пчелно млечице от второто и третото семейство, първото вече е възстановило силата си и цикълът се повтаря.
2. От всеки три семейства се определя едно като отглеждач за целия сезон. Това семейство се осиротява и периодично (през 3 дни) се отнема маточната рамка и се придава нова с ларви за отглеждане. От двете останали семейства на “тройката” периодично на осиротеното семейство е придават пити със запечатано пило за подсилване. Едновременно с това от гнездото на отглеждача се взимат пити; освободени, от пило (без пчели), и се пренасят в семействата с майки.
3. При използване на лежащи кошери се прилага следният вариант. Семействата се разделят на две групи. Всяко пчелно гнездо на семействата от първа група се разделя па две половини. В едната половина (срещу входа) се оставя майката с незапечатано пило, а в другата половина зад разделителната решетка се поставя маточната рамка. В продължение на 15 дни се получава млечице. След 15 дни спасителните маточници (ако има заложени) се унищожават и двете половини на семейството се обединяват. В производство на пчелно млечице се включват семействата от втората група. След 15 дни семействата от първата група са се възстановили и цикълът на работа се повтаря.

При производството на пчелно млечице може да се използват и други начини, съобразени с квалификацията на кадрите, с условията за отглеждане и с наличния инвентар д конкретния пчелин.
Важно условие за получаване на повече млечице е участващите семейства да имат добра паша и около пчелина да има прашецоотделяща растителност. Независимо от пашата семействата трябва да се подхранват всеки ден.

 

За автора

Сродни публикации