Методика за намаляване и отказване на плащанията по Мярка 10