Депутатите разглеждат изваждането на земеделците от закона за горивата » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Депутатите разглеждат изваждането на земеделците от закона за горивата

Акценти

 • КЗК предлага да бъде сформирана работна група с представители от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в сектора

Днес ще се проведе Заседание на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

В рамките на заседанието ще протече обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход , внесен от Министерски съвет на 06.12.2019 г.

На 27 юли 2018 г. в „Държавен вестник”, бр. 62, беше обнародван ЗАРИДСНПНП. Същият е в сила от 28 януари 2019 г. Законът предвижда седем икономически дейности, които подлежат на регистрация, а именно:

 • – търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход.
 • – търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход.
 • – съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
 • – транспорт на нефт и продукти от нефтен произход.
 • – пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове.
 • – дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG).
 • временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Лицата, осъществяващи гореизброените дейности, следва да отговарят предвидените в закона общи и специални условия за регистрация.

С Решение № 313 от 7 март 2019 г. Комисията за защита на конкуренцията е приела секторен анализ, извършен на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво. Повече от половината участници в проучването са изразили негативно становище относно закона. Те считат, че е насочен срещу правилата на свободния пазар и конкуренцията и идентифицират следните проблеми:

 • въвеждане на високи финансови и други изисквания, като внесен минимален уставен капитал, предоставяне на обезпечение, изискване за минимален капацитет на складовете за съхранение на нефтени продукти;
 • поставяне на нови и съществени административни бариери пред навлизането на пазара на нови участници, свързани със значителни първоначални инвестиции;
 • налагане на такива административни процедури, които създават и подкрепят монополи, унищожават пазарната икономика и конкуренцията, както и позволяват цените на продуктите, условията и правилата за търговия да се диктуват от монополистите;
 • изваждане на дребните и средни търговци на горива и оставане само на големите, които ще диктуват условията, което е предпоставка за картелни споразумения;
 • ограничаване на възможностите на крайните потребители за зареждане с гориво на близко разстояние в малките селища.

В заключение КЗК предлага да бъде сформирана работна група с представители от държавни органи, компетентни относно прилагането на нормативната уредба в сектора.

В рамките на групата да бъдат обсъдени тези предложения и в разумен срок да бъдат приети специфичните нормативни и организационни мерки за преодоляване на конкурентните проблеми, при съобразяване на законодателството на национално ниво и на законодателството на Европейския съюз. В тази връзка през 2019 г. бяха проведени срещи и консултации с представители на браншовите организации, чиито членове осъществяват дейности, регулирани със ЗАРИДСНПНП, в резултат на които е изготвен настоящият проект на ЗИД на ЗАРИДСНПНП.

Едно от основните предложения на ЗИД е изваждането от ЗАРИДСНПНП на дейността по „временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба“.

 

 

За автора

Сродни публикации