Двойно по-високи субсидии за младите фермери от 2018 г. » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Двойно по-високи субсидии за младите фермери от 2018 г.

С последното изменение на  Закона за подпомагане на земеделските производители се увеличава субсидията по Схемата за Млади земеделски стопани (МЗС). Надбавката, която бенефициентите, участващи по схемата, получават се увеличава от 25 % на 50 %. Паричните средства ще се изплащат за първите 30 хектара. Стопанството трябва да е създадено преди не повече от 5 години преди кандидатстването по схемата. Така се създава допълнителен стимул за задържане на младите хора в сектора на земеделието и селските райони.

С направените изменения се прецизират текстове в закона, които касаят подаването на общо заявление за подпомагане. Съгласно приетите промени, земеделските земи включени в заявленията за подпомагане на площ на регистрираните земеделски стопани, трябва към 31 май на календарната година да бъдат на разположение на кандидатите, което се удостоверява с регистрирано в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите правно основание за ползването им.

Ангажимент на бенефициентите по схемата е да докажат квалификация в областта на селското стопанство като представят диплома за средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо със земеделска насоченост.

Тези от бенефициентите, които нямат необходимото образование могат да преминат курс на обучение с продължителност от 150 часа и  по този начин да участват в схемата. От март 2018 година стартират и допълнителни 150 часови курсове на различни теми, провеждани от ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД. Повече информация за тях можете да намерите ТУК.

С оглед избягване на потенциални непълноти отпада изброяването на видовете правни основания, чрез които се доказва ползването на завените площи, като се запазва необходимостта от тяхното регистриране съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по съществуващия до момента ред.

Предвидена е и процедура за установяване наличието на правно основание за ползване на земеделските земи в случаи на заявяване на площи в размер, надхвърлящ регистрираното правно основание и санкционирането на кандидати при липса на такова.

 

Сродни публикации