Дават възможност за още договори по подмярка 4.2 от първия прием през 2015 г. » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Дават възможност за още договори по подмярка 4.2 от първия прием през 2015 г.

Акценти

  • Предложението за намаляване на размера на допустимите разходи е публикувано в информацията за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Кандидатите, подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, за които към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ, могат да продължат участието си по програмата.

След кореспонденция с УО на ПРСР 2014-2020 г. относно наличния бюджет по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, се предостави възможност на ДФ „Земеделие“ – РА да договори наличните проекти получили между 45 точки и 42 точки.

Кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на прием от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., получили между 45 точки и 42 точки включително, които желаят да потвърдят участието си, следва да го направят официално – в писмен вид в сорк до 30 дни от публикуване на съобщението.

В случай, че заявеният размер на разходите, надвишава левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да се подаде и Предложение за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец).

При сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, крайният срок за изпълнение и отчитане на одобрения проект не може да е след 15 септември 2023 г.

В съответката областна дирекция на ДФЗ се подават:

  • – писмата, с които се потвърждава участието по конкретният прием;
  • – предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец).

Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием, съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители. За улеснение на кандидатите, Предложението за намаляване на размера на допустимите разходи е публикувано в информацията за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 г.

 

За автора

Сродни публикации