Готов е индикативния график за прием по мерките от ПРСР за 2016 г. » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Готов е индикативния график за прием по мерките от ПРСР за 2016 г.

Готов е индикативният график за прием на заявления за календарната 2016 година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР). От март е предвидено да стартират мерките Агроекология и климат, Биологично земеделие и Хуманно отношение към животните.

През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства (ТПП). Земеделските стопани, които имат интерес към Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ще могат да кандидатстват през юни. Кандидатите поподмярка 4.1 ще подават заявления през юли месец, а през септември и октомври ще има прием по Мярка 9 за Учредяване на групи и организации на производителите. По подмярка 4.2 заявления ще се приемат в края на годината.

Пълния график за прием на заявления за 2016 г. по новата Програма за развитие на селските райони може да намерите тук.

 

За автора

Сродни публикации