Готово е предварителното класиране по подмярка 6.1 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Готово е предварителното класиране по подмярка 6.1

Акценти

  • Бенефициентите имат право да подават възражения, когато не са съгласни с поставените им предварителните оценки и класиране

Вече е готово предварителното класиране на проектните предложения подадени по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В рамките на срок от един месец след като приключи приемът в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ бяха разгледани всички подадени предложения. Резултатите от предварителното класиране от 18.06.2018 г. вече са публикувани.

Всеки участвал кандидат по подмярка 6.1 може да провери своя резултат от предварителното ранкиране.

Кандидатите, който са недоволни от получения брой точки и смятат, че те са по-малко от заявените имат право да подаде писмено възражение по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в срок от 14 дни от датата на публикуване на настоящия списък.

Общата финансова помощ, която се отпуска по подмярка 6.1 по процедурата през ИСУН е в размер на 22 000 000 евро.

Всеки кандидат може да получи финансова подкрепа в размер не по-голям от левовата равностойност на 25 000 евро.

При разглеждане на проектните предложения има някои новости и те са:

  • Бенефициентите имат право да подават възражения, когато не са съгласни с поставените им предварителните оценки и класиране;
  • Изготвя се оценителен доклад, който включва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Тук бенефициентите отново имат правото да обжалват пред Управляващия орган резултатите от доклада;
  • Извършва се техническа и финансова оценка;
  • След това се издава на оценителен доклад.
 

Сродни публикации