Готово е предварителното класиране по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Готово е предварителното класиране по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020

Акценти

  • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде разпределена по подмярка 8.3 е 14 562 892 лв.

Кандидатите, които не са доволни от присъдените точки могат да подават своите възражения

Вече е ясно кои проектни предложения влизат в предварителното класиране по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.004.

Кандидатите, подали предложения по т. 4 от Раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ“ могат да проверят резултатите си на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ – РА. Оценителната комисия вече е приключила с работата си.

Вече са качени резултатите и всеки кандидатствал по подмярка 8.3 може да провери заявените и присъдени точки. При оценяването са спазени утвърдените условия за кандидатстване.

Всеки кандидат, чието проектно предложение е получило по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, може да подаде писмени възражения до Управляващия орган на ПСРС. Това може да се случи съгласно изискванията на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Срокът за подаване на възражения е 14 дни от публикуване на настоящите списъци.

За разпределяне, по Процедурата чрез ИСУН по подмярка 8.3, общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 14 562 892 лв. Тези парични средства ще бъдат разпределени между кандидате съгласно разписаното в  т. 4 от Раздел 8 „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ“.

 

Сродни публикации