Готови са предварителните резултати по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Готови са предварителните резултати по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Акценти

  • Ясно е предварителното класиране по подмярка 4.2
  • Кандидатите могат възразят срещу крайния брой точки

От 18.06.2018 г. участвалите с проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.  могат да проверят резултатите си от предварителното класиране. В рамките на месец след приключване на приема е направено оценяването по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

По реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители, всеки участник получил по-малък брой точки от заявените по процедурата има право да подаде писмено възражение в 14-дневен срок от датата на публикуване на класирането.

Общата сума, която одобрените кандидати ще разделят помежду си по подмярка 4.2 е 85 000 000 евро. Размерът на общите допустими разходи за един проект е от 15 000 евро до 2 000 000 евро, а разпределението е както следва:

  • Минимален размер – равен на левовата равностойност на 15 000 евро;
  • Максимален размер – равен на левовата равностойност на 2 000 000 евро.

При разглеждане на проектните предложения в процедурата през ИСУН има някои новости, а именно:

  • Вече кандидатите имат право да подадат възражение във връзка с резултатите и оценката на предварителното класиране;
  • След предварителния ранкинг се изготвя оценителен доклад, които включва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите. Тук бенефициентите отново имат право да обжалват резултатите;
  • Съставя се техническа и финансова оценка на предложенията;
  • Издава се оценителен доклад.
 

Сродни публикации