Готови са предварителните оценки на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. » Съвети в земеделието

август 02, 2021

Готови са предварителните оценки на проектите за занаяти по подмярка 6.4.1.

Акценти

  • 96,13 % от бюджета  представляват проектните предложения, които са оценени с не по – малко от 10 точки по критериите за подбор

По процедурата ще бъдат разпределени средства в общ размер на 3 000 000 евро.

Предварителното класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. протече на няколко етапа. Вече приключи и последният от тях. Оценени са проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“. Те са класирани в зависимост от отсъдените им точки по критериите за подбор. Резултатите може да видите ТУК или в интернет страницата  на ДФ „Земеделие. Обработени са всички възражения, които са получени по време на предходния етап.

Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените и присъдените от Разплащателна агенция и от Управляващия орган на ПРСР точки. При предварителната оценка стриктно са спазвани утвърдените насоки за кандидатстване. Взети са под внимание и  решенията от комисията за разглеждане на възражения, назначена на основание чл. 9в, ал. 5 от ЗПЗП.

96,13 % от бюджета  представляват проектните предложения, които са оценени с не по – малко от 10 точки по критериите за подбор. Бюджетът е определен със Заповед № РД 09-829 от 04.09.2018г. Предстои тези предложения да бъдат разпределени за следващ етап от обработка. За тях ще бъдат изготвени оценки за административно съответствие и допустимост на разходите, а също и техническа и финансова оценка.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 през ИСУН по подмярка 6.4.1 е 3 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер е равен на левовата равностойност на 600 000 евро.

 

Сродни публикации