Вече са готови административните оценки на проектите по подмярка 7.2 » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

Вече са готови административните оценки на проектите по подмярка 7.2

Акценти

  • В интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е достъпен списъкът с всички проекти, които не преминават на следващ етап

Кандидатите, които са получили отказ могат да възразят срещу него в определен срок

35 публични проекта, които са подадени по подмярка 7.2 вече са с изготвени оценки за административно съответствие за допустимост. Те са подадени от селските общини, а инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН.

Оценените предложения са по процедура „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“. Тя е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Подмярка 7.2 попада в  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовото подпомагане по процедурата следва да осигури средства за изпълнението на общински проекти за изграждане или обновяване на паркове, площади, градинки и улично озеленяване.

В интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е достъпен списъкът с всички проекти, които не преминават на следващ етап. За тях няма да бъде изготвена техническа и финансова оценка. В списъка попадат инвестиционните предложения, които са подадени по процедура с № BG06RDNP001-7.006 – Площи.

Предвидено е ДФЗ – РА да изпрати предложенията за отказ на общините и чрез ИСУН. След като ги получат кандидатите ще имат право да обжалват това решение. За целта възраженията им ще трябва да бъдат подадени в едноседмичен срок след получаването на отказа. Те ще  трябва да бъдат адресирани до  изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Когато приключи процедурата по обжалване, одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

 

Сродни публикации