В сила е Наредбата за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ » Съвети в земеделието

май 21, 2024

В сила е Наредбата за подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

В сила влезе наредбата по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. предвижда за кандидатстване да са допустими  лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. земеделски стопани;

2. признати групи или организации на производители;

3. еднолични търговци и юридически лица,

различни от горепосочените кандидати.

Земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

За одобрените проекти финансовата помощ се изплаща в размер 50 на сто за проекти, подадени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро., а максималният – до левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Финансовата помощ по проекти по подмярката може да бъде изплащана авансово, междинно

и окончателно.

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 3;

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Проектите ще се оценяват на база следните критерии:

 

Критерии за подбор  на  проекти

 

 

Приоритет

 

Критерии

 

Минимално  изискване

Максима­ лен брой точки

 

Точки

 

1

Проекти за инвес­ тиции  за прера­  ботка  на  сурови­ ни от чувствител­  ни сектори

     

30

 
 

1.1

   

Проекти  с   инвес­ тиции   и  дейности,  насочени  в   чувст­ вителни  сектори

Над   75%  от  обема   на   преработ­ ваните  суровини   са  от  растителен или   животински  произход,   попа­ дащи  в обхвата  на  чувствителните сектори.

 

30

 

ДА – 30 т. НЕ  – 0 т.

 

2

Проекти    за     въ­ веждане  на   нови и   енергоспестява­ щи   технологии  и иновации в прера­  ботвателната  про­ мишленост

     

10

 
 

2.1

 

Инвестициите    по проекта   водят    до повишаване        на енергийната  ефек­ тивност     с    мини­  мум  10 %  за  пред­ приятието

 

– *

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ  – 0 т.

 

2.2

Над  30 % от допус­ тимите   инвестици­ онни    разходи    по проекта   са    свър­ зани  с  иновации в предприятието

 

– *

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ  – 0 т.

 

3

Проекти  с  инвес­ тиции  за  постига­  не  стандартите на ЕС,    подпомагани по мярката, вклю­ чително      такива  за         намаляване на   емисиите  при производство     на енергия     от    био­ маса

     

5

 
 

3.1

 

Проекти  с   инвес­ тиции   за   постига­  не  на   стандартите на  ЕС,  свързани с минимални    стан­ дарти  за  защита и хуманно      отноше­  ние  към   животни­ те    и    намаляване до     минимум    на страданията им  по време     на    клане,  подпомагани      по мярката и/или ин­ вестиции,    водещи  до   намаляване  на емисиите.

 

Инвестициите следва  да  водят  до изпълнение  на   изискванията  на:

1.    Регламент   /ЕО/№  853/2004/ чл.  10,     § 3,     Приложение     III, Глава    II    и    Директива  93/119/

ЕС/22.12.1993 за защита на живот­

ните  при  клане  и Наредба № 4 от

15 юли 2014 г. за специфичните из­ исквания  към   производството  на суровини   и  храни  от  животински произход    в   кланични   пунктове, тяхното  транспортиране и пускане  на  пазара;

2.   Регламент   за   изпълнение   на Директива   2009/125/ЕС/,    които водят  до намаляване на  емисиите.

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ  – 0 т.

 

 

4

Проекти   за   пре­ работка  на  биоло­ гични   суровини   и производство     на биологични    про­ дукти

     

10

 
 

4.1

 

Проекти  с   инвес­ тиции  за преработ­ ка  и  производство на   сертифицирани биологични     про­ дукти

 

Над  75 % от обема  на преработва­ ната  суровина  и произведена про­ дукция,  посочена в  бизнес  плана,  ще   бъде   биологично  сертифици­ рана;

 

10

 

ДА – 10 т. НЕ  – 0 т.

 

5

Проекти  с  инвес­ тиции  за  насърча­ ване   на   коопери­ рането   и  интегра­  цията  между  земе­ делските    стопани  и  предприятия  от преработвателна­ та промишленост

     

10

 
 

5.1

   

Проекти,  насърча­ ващи  интеграцията на       земеделските стопани

Предприятието на кандидата пред­ вижда   в  бизнес   плана   преработ­ ката   на  минимум  65%  собствени или  на членовете на групата/орга­ низация на  производители или  на предприятието суровини  (земедел­ ски  продукти)

 

10

 

ДА – 10 т. НЕ  – 0 т.

 

6

Проекти,      чието изпълнение    води до  осигуряване на устойчива  заетост  на  територията на селските  райони

     

20

 
 

6.1

 

Проекти,       които се   изпълняват   на територията        на селските   райони  в страната

 

– *

 

8

 

ДА – 8 т. НЕ  – 0 т.

 

6.2

 

Проекти   от    кан­ дидати,    които    до момента на  канди­ датстване  не са из­ вършвали дейност.

 

С   извършване   на    инвестицията кандидата  ще   създаде   определен брой  работни  места:

 

12

 

До  5 работни  места  – 7 т.; От  6  до  10  работни   мес­ та – 10 т.; Над  10 работни  места  – 12 т.;

 

6.3

   

Проекти   от    кан­ дидати,  които   към момента на  канди­ датстване   извърш­  ват  дейност.

 

С   извършване   на    инвестицията кандидата  ще  запази   съществува­ щите   (към    края   на   предходната календарна  година)   и  ще  създаде определен брой  нови  работни  мес­ та:

 

12

До   5  (съществуващи  ра­ ботни  места   плюс  не  по­ малко от  2  нови  работни  места)  работни   места  – 7 т.;  От  6  до  10  (съществу­ ващи  работни  места  плюс не   по­малко   от   4   нови работни      места)    работ­ ни  места  – 10  т.;  Над   10 (съществуващи     работни  места   плюс   не   по­малко от  8 нови  работни   места) работни  места  – 12 т.;

 

7

Проекти,     изпъл­ нявани   в  Северо­  западния район

   

 

5

 

 

7.1

Проекти, които   се изпълняват  на   те­ риторията   на   Се­ верозападен  район  на     страната – об­ ласт  Плевен

 

 

1

 

ДА – 1 т. НЕ  – 0 т.

 

7.2

Проекти, които   се изпълняват  на   те­ риторията   на   Се­ верозападен  район  на     страната – об­ ласт  Ловеч

 

 

2

 

ДА – 2 т. НЕ  – 0 т.

 

7.3

Проекти, които   се изпълняват  на   те­ риторията   на   Се­ верозападен  район  на     страната – об­ ласт  Видин,  област Враца      и     област Монтана

 

 

5

 

ДА – 5 т. НЕ  – 0 т.

 

 

ОБЩО

90

 

 

 

Нормативна база: Изтегли

 

Сродни публикации