В кои случаи държавна земя ще може да се ползва без търг » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

В кои случаи държавна земя ще може да се ползва без търг

Акценти

  • Без провеждането на търг може да се използва земя, когато върху нея има трайни насаждения

Така може да се повиши броя на младите земеделски стопани

До 16 януари 2019 г. ще продължи общественото обсъждане на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. В него, в отделен раздел са заложени условията за ползване, без провеждане на търг, на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд.

Това може да се случи, когато върху тях има трайни насаждения.

Изградените, върху държавни и общински земи, трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения също са основание за отдаване под наем или аренда на съответните парцели, без да се изисква провеждане на търг.

Такъв не е необходим и в следите два случая:

  •  за създаването на масиви за ползване на обработваеми земи и трайни насаждения;
  •  за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

Не се провежда тръжна процедура за собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, когато земите са пасища, мери или ливади.

За да се стимулира участието на младите в селското стопанство, земеделски стопани на възраст до 40 години могат да ползват държавни и общински земи без да участват в търг за това.

За ползването на приватизирани бивши държавни овощни разсадници също не е необходимо провеждането на подобна процедура.

Безвъзмездно ползване на земи от държавния поземлен фонд

Освен това министърът на земеделието, храните и горите може да предоставя за безвъзмездно ползване земи от държавния поземлен фонд на:

  •  научни, научно-производствени и учебни заведения;
  •  местата за лишаване от свобода;
  •  ловни стопанства;
  •  структурни звена към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това е допустимо в случаите, когато земите са необходими за осъществяване на основната им дейност.

планински пасища

В проектозакона е предвидено земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, за които са сключени договори по реда на чл. 151 и 152, да не могат да се преотдават за ползване на други лица чрез договори за наем, аренда, съвместна дейност или с друг договор. Това ще е допустимо само в случаите, предвидени в закон.

 

Сродни публикации