В каква степен фермите замърсяват атмосферата » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

В каква степен фермите замърсяват атмосферата

Акценти

  • За 2017 г. най-големите ферми в световен мащаб са били причина в атмосферата да навлязат 578,3 метрични тона парникови газове

Направени проучвания сочат, че едни от най-големите замърсители с парникови газове са не компаниите от петролната индустрия, а фермите за производство на месо и мляко. Неправителствената организация Іnѕtіtutе fоr Аgrосulturе аnd Тrаdе Роlісу (ІАТР) е изготвила доклад базиран на дaнни събрани от paзлични компaнии и opгaнизaции.

От информацията, която специалистите са събрали е станало ясно, че за 2017 г. най-големите ферми в световен мащаб са били причина в атмосферата да навлязат 578,3 метрични тона парникови газове. Само за сравнение от организацията са дали и данни на компании като Exxon Mobil Corporation (занимава се с добив и преработка на нефт и природен газ) – 577 метрични тона изхвърлени газове, а за Shell те са 508 метрични тона. Това сравнение обаче донякъде не е точно, тъй като общото количество газове изхвърлени от фермите е сравнено с количествата на отделните енергийни компании. В случай, че бъдат сумирани количествата вредни емисии от енергийните корпорации цифрите ще бъдат съвсем различни.

Специалистите от организацията посочват, че високите стойности на изхвърляните газове от компаниите за производство на месо и мляко се дължат на по-високото търсене на продукцията им. В развиващите се страни като Китай, където населението расте с неимоверно високи темпове, консумацията също скача драстично. Въпреки направения анализ експертите споделят, че от изследваните 35 фирми само 4 – една японска и три европейски са предоставили подробни данни за целите на проучването. Други 14 компании пък са подали информация, че имат планове да намалят обема на изхвърляните вредни газове, но не са посочили чрез какви методи ще го постигнат.

 

Сродни публикации