Възможност за авансово плащане за инвестиции в растениевъдството » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Възможност за авансово плащане за инвестиции в растениевъдството

Акценти

  • Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева

УС на ДФ „Земеделие” взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

Решението е на база предприети от МЗХГ и ДФ „Земеделие” комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявеното извънредно положение в България и по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство”.

18 600 000 лева е одобреният бюджет за 2020 г. по схемата.

С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева.

Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за:

  • – реализация на инвестиции в машини;
  • – оборудване и линии за подготовка;
  • – охлаждане;
  • – съхранение;
  • – за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Кандидати по схемата могат да бъдат:

  • – земеделски стопани;
  • – малки и средни предприятия;
  • – признати групи или организации на производителите.

ДФЗе в процес на допълване на Указанията с процедура за авансово изплащане на определен процент от държавната помощ по схемата по прием 2020 г. Очакват се да бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.

 

За автора

Сродни публикации