Въвеждат се допълнителни изисквания за пакетирането на фуражи с ГМО » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Въвеждат се допълнителни изисквания за пакетирането на фуражи с ГМО

Във връзка с публикация в пресата относно подмяна на текстовете в Закона за изменение и допълнение на Закона за фуражите по отношение на етикетирането и нарушаване на европейското законодателство, публикуваната информация не съответства на приетите текстове.

Не се правят изменения и допълнение на чл. 23в в действащия Закон за фуражите, който визира етикетирането на предлаганите на пазара фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО.

Напротив, въведени са допълнителни изисквания към операторите във фуражния сектор, които предлагат на пазара фуражи, съдържащи или състоящи се от ГМО, когато са в насипно състояние и не могат да бъдат етикетирани да са съпроводени задължително с придружаваща документация удостоверяваща това.

С цел завишаване на контрола е въведено изискване операторите да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа или се състои от ГМО, както и уникалния код на ГМО.

За новата разпоредба в чл. 23г, санкцията е определена в чл. 77а
Чл. 77а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредба на чл. 23г или 23д, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 до 45 000 лв.

 

За автора

Сродни публикации