Всяко животно трябва да е под ветеринарен контрол » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Всяко животно трябва да е под ветеринарен контрол

Акценти

  • Ветеринарните лекари ще работят на териториален принцип

На това настоява министър Десислава Танева. В допълнение коментира, че всичко свързано с африканската чума по свинете (АЧС), се прави така, както е било анонсирано през лятото.

Предстои и отваряне на две мерки по Програмата за развитие на селските райони. Те трябва да изпълняват актуализираните изисквания по отношение на биосигурността във фермите.

До голяма степен в тази посока са насочени и предвидените изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Промените имат за цел гарантиране здравето на животните и хората в България. Те трябва да осигурят и свободното движение на животни и животински продукти на територията на Европейския съюз.

Освен собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, промените ще засегнат и кметовете и кметските наместници. Те ще имат допълнителни задължения предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните. В случаи на възникване на такива ще трябва да оказват съдействие на органите на БАБХ при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране.

Предвижда се БАБХ да възлага на други лица изпълнението на някои от мерките при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.

Целта на промяната е компетентният орган да е гъвкав, предвид недостатъчния административен капацитет, с който разполага. Обучени хора ще организират и провеждат изпълнението на тези мерки. Ветеринарните лекари ще извършат епизоотичните прочувания за определяне и контролиране на всички възможни рискове. Това ще регламентира правилно разпределяне на задълженията и отговорностите, което ще повиши ефективността на прилаганият официален контрол.

Работата на ветеринарните лекари също ще търпи промени. Ще бъде въведен териториален принцип при сключване на договори с регистрираните ветеринарни лекари. Очаква се това да гарантира ветеринарномедицинското обслужване на всички животни на територията на дадено населено място. Предвижда се честотата на посещенията в обектите да бъде определена в специална процедура, както и други условия, при които ще се организира и провежда ветеринарномедицинското обслужване, за да се постигне по-голяма степен на профилактика и опазване здравето на животните и хората.

 

За автора

Сродни публикации