Водните ресурси и защитата им в новата ОСП » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Водните ресурси и защитата им в новата ОСП

Ще успее ли ОСП да опази околната среда и питейната вода чисти

За защита на водните ресурси, следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) трябва да създаде силна връзка между вече установените стандарти за качество на околната среда и плащанията за земеделските стопани. Водата и селското стопанство са от жизненоважно значение за всички по света. Количеството и качеството на ресурсите от питейна вода се влияят от селското стопанство. Те са зависими от прекомерната консумация и интензивно използване на антропогенни вещества. Нитрати, пестициди, ветеринарни лекарства, фосфор са само част от веществата, които оказват влияние върху качеството на водата. Рано или късно те могат да се появят във водния цикъл и да достигнат водните ресурси, които използваме за получаване на питейна вода. Случили се, това ще окаже изключително неблагоприятно въздействие върху водоснабдителните предприятия. Те няма да успеят да спазят регулаторните стандарти за качество на безопасна питейна вода и ще трябва да приложат различни методи на пречистване.

Съгласно предложението на Комисията държавите-членки ще отговарят за изпълнението на националните планове за действие на ОСП. Те ще носят и отговорността дали да има плащания към земеделските стопани. Според експерти таз финансова подкрепа ще трябва да бъде обусловена от спазването на практиките за опазване на околната среда. Опитът до момента показа, че опазването на околната среда често е жертва на задоволените селскостопански нужди. Именно те възникват преди екологичните потребности.

Какво е мнението на специалистите?

Експертите одобряват включването на Рамковата директива за водите и Директивата за нитратите в схемата за условия. Според тях, за да се гарантират реални „сини“ мерки трябва да се направят точни препратки към съответните членове и приложения на тези политики на ЕС, касаещи водните ресурси. Например, трябва да се установи ясна връзка между спазването на прага от 50 mg / l за нитрати в подпочвените води и плащанията на земеделските стопани, оказващи въздействие върху водоносните хоризонти. Това е предвидено в директивата за нитратите. Необходимо е да се създаде връзка между опазването на водните ресурси, използвани за получаване на питейна вода, и условията в ОСП. Тя трябва да се базира на разписаното в членове 7.2 и 7.3 от Рамковата директива за водите.

Освен това новата ОСП въвежда екологични схеми за възнаграждаване на земеделските стопани, ако надхвърлят законовите й изисквания. По същество те могат да се използват за защита на водата, почвата и въздуха, което е положително.

Кое е тревожното в цялата ситуация?

Притеснението на специалистите идва от факта, че участието в еко-схемите ще бъде доброволно и по тази причина на този етап ефектите остават неясни. Държавите-членки ще трябва да гарантират създаването на амбициозни еко-схеми, които да са интересни за земеделските производители. Затова е нужно в законодателството на ОСП да се включат повече правни гаранции.

Предложеното съкращаване на бюджета на ЕС ще засегне особено втория стълб на ОСП в рамките на програмата за развитие на селските райони. Тези съкращения са много по-тежки в сравнение с касаещите първи стълб. Комисията се опитва да компенсира тази загуба на финансиране като увеличи процента на съфинансиране за националните и местните власти. В крайна сметка това може да намали интереса за иницииране и изпълнение на проекти за развитие на селските райони. Предвид голямата роля, която могат да играят проектите за развитие на селските райони в ЕС за подобряване на качеството на водите и опазването на европейските ресурси за питейна вода, това би било срам и загубена възможност.

Опасенията на операторите на питейна вода трябва да бъдат разгледани чрез смела и по-амбициозна ОСП. Комитета за питейна вода EurEau иска тази ОСП да направи повече за опазването на водните ресурси. Хората се нуждаят както от храна, така и от чиста питейна вода. Плащанията на земеделските производители следва да бъдат условни и възнаграждаващи селскостопански практики, които се съсредоточават върху опазването на водните ресурси. Значителна част от средствата трябва да бъдат предназначени на запазването именно на тези ресурси. Селскостопанският сектор следва да получи подкрепа за практики, насочени към постигане на стандартите за качество на околната среда, установени в законодателство на ЕС. Те трябва да са като тези, определени в Рамковата директива за водите и Директивата за нитратите.

В рамките на преразглеждането на ОСП Комисията следва да прилага принципите „контрол при източника“ и „замърсителят плаща“. По тази причина координацията на политиките трябва да бъде значително подобрена. Новата ОСП трябва да защити водни ресурси за нас сега и за бъдещите поколения.

 

Сродни публикации