Внимание: Изтича срокът за фермерите да изберат реда за облагане на доходите си » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Внимание: Изтича срокът за фермерите да изберат реда за облагане на доходите си

Акценти

  • Новорегистрираните земеделски стопани могат да изберат за годината на регистрацията им да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Доходите на физическите лица земеделски стопани се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С данък върху общата годишна данъчна основа, ако:

  • – са търговци по смисъла на Търговския закон;
  • – не са избрали да се облагат по реда предвиден в ЗДДФЛ за едноличните търговци.

В тези случаи, при определянето на облагаемия доход те имат право на:

  • – 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи. Те трябва да са придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
  • – 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи. Те трябва да са придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им, както следва:

  • –  Ако през текущата година са се облагали по общия ред имат право да изберат от следващата година да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци. Правото на избор в този случай се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на текущата година Така избрания ред се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години;
  • –  Ако през текущата година са се облагали с данък върху годишната данъчна основа и вече е изтекъл 5 – годишния период, за който задължително следва да се прилага този ред на облагане, могат:
  • – да продължат да се облагат по същия ред, като за целта не е необходимо да подават нова декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ;
  • – да изберат да се облагат по общия ред на ЗДДФЛ. В този случай, правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината

Регистрираните като земеделски стопани физически лица  не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа по реда на 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните земеделски стопани могат да изберат за годината на регистрацията им да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за същата година.

В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през следващите пет данъчни години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на годината.

 

За автора

Сродни публикации