Влязоха в сила промените в Законът за животновъдството » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Влязоха в сила промените в Законът за животновъдството

Акценти

  • Разрешението за извършване на развъдна дейност от развъдната организация се издава за срок 10 години

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството вече е с повече правомощия и ангажименти

От днес влизат в сила промените в Закона за животновъдството. Те вече са обнародвани в държавен вестник. Така за признаване на развъдната организация се подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите, а заедно с него се прилагат и редица други документи. Част от тях са:

  • проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа широк обхват от данни;
  • списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма. Чрез него ще се доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;
  • списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове;

Комисията, която ще бъде ангажирана да разглежда документите подадени от организациите, които желаят да се занимават с развъдна дейност, вече ще разполага с 5 месеца за това, а не с 4, както беше досега. След този период ще бъде представян доклад на министъра на земеделието, храните и горите с предложение за признаване или за отказ от признаване на организацията за развъдна.

Промените предвиждат организация, на която е отказано признаването като развъдна, да може да кандидатства отново една година след влизането в сила на заповедта за отказ.

Приети са окончателните промени в Закона за животновъдството

Разписани са и процедурите и етапите за одобряване или не на развъдната програма. Министърът може да откаже да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност при определени условия. В такъв случай организацията може да обжалва решението за отказ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Разрешението за извършване на развъдна дейност от развъдната организация се издава за срок 10 години.

При отказано одобряването на развъдната програма, организацията може да кандидатства отново след определен срок.

При промяна в развъдната програма се подават заявление и определен набор съпътстващи документи.

Това са само част от влезлите вече в сила изменения на закона.

 

Сродни публикации