Властите в България залавят само 1% от незаконно добитата дървесина » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Властите в България залавят само 1% от незаконно добитата дървесина

Властите в България залавят само 1% от незаконно добитата дървесина. Това твърди природозащитната организация WWF, въз основа на собствено проучване – Барометър на европейските правителства, проведено през първата половина на 2014 г.

Според официалната статистика на Изпълнителната агенция по горите, през последните години задържаната дървесина по актове и констативни протоколи достига до 27 000 куб. м годишно. Според анализ на WWF това е около 1% от общия размер на незаконно добитата дървесина в България.

В същото време, въпреки че под 10% от наказателните постановления за нарушения в горите се обжалват в съда, събираемостта на влезлите в сила постановления не надхвърля 15%, заявяват авторите на проучването.

„В действителност вероятно незаконно отсечената дървесина достига 2 – 3 млн. куб. м годишно“, заяви Александър Дунчев, експерт програма „Гори“ в WWF България.

Той разясни, че организацията е сравнила данните от социологически проучвания за ползваните дърва за огрев в България и разликата спрямо официално декларираните количества.

Като цяло, според организацията европейските държави не успяват да спрат навлизането на незаконна дървесина на европейските пазари.

Изследването показва, че само 11 страни членки са въвели силно национално законодателство, което да спира незаконните сечи, както и сурови санкции за нарушителите. Тези страни са Белгия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения и Великобритания.

Останалите 17 страни или не са адаптирали националното си законодателство към европейското, или са приели закони, които са прекалено слаби. В други случаи процесуалните системи работят по начин, който възпрепятства ефективното прилагане на законите.

По отношение на прилагането на законодателството в областта България е в дъното на класацията, а начело е Великобритания, сочат наблюденията на природозащитниците.

Запитан какви практики са въвели страните с добри резултати, Дунчев разясни, че в страни като Германия, Сърбия, Хърватия и др. отсечената дървесина е маркирана с пластмасови пластини за всяка една от отсечените трупи. Пластините са описани в превозните документи. Така става невъзможно с един хартиен документ един камион да прави няколко курса. У нас подобни пластини се ползват в единични горски стопанства, посочи Дунчев.

„Основното предизвикателство пред в България е да въведе европейската практика за маркиране и да се справи със занижения контрол под политически натиск, както и с ниската ефективност на съдебната система“, смята Дунчев.

WWF приканва Еврокомисията да използва резултатите от проучването и да предприеме мерки срещу страните, които не прилагат адекватно законодателството.

Според организацията незаконните сечи имат унищожителни последици  за околната среда и върху социалното и икономическото развитие на хората в горските райони. Нелегалната дървесина е около 30% от световния пазар, а на нея се дължи повече от 50% от обезлесяването на централна Африка, Амазонка и Югоизточна Азия.

Изсичането на горите носи загуби по над 7 милиарда евро на година, вреди на законните оператори на пазара, води до обезлесяване и загуба на биоразнообразие, увеличава емисиите вредни газове и заплашва поминъка на местните общности, твърдят от WWF.

„По данни на Световната банка на всеки две секунди в света изчезва гора с размерите на футболно игрище заради незаконни сечи. Обезпокоително е, че въпреки добрата осведоменост, страните членки продължават да позволяват тонове незаконна дървесина да преминава границите им и да навлизат в пазарите им“, коментира Анке Шулмайстер, експерт в програма „Гори“ на WWF.

 

За автора

Сродни публикации