Високи цели са заложени в Стратегията за цифровизация на земеделието » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Високи цели са заложени в Стратегията за цифровизация на земеделието

Акценти

  • Предвидено е да бъдат изградени 260 метеорологични станции, свързани в единна система

По-високи доходи, по-качествена продукция и по-малко разходи са само част от очакваните резултати

Вече е готов проектът на Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България. Той излезе на 31 януари 2019 г. В него е описано подробно какви биха били ползите от цифровата трансформация на българското земеделие. Тази промяна е необходимост, която ще разшири хоризонта на развитие пред българските земеделски стопани. Паралелно с това цифровизацията би могла значително да подобри живота в селските райони и да привлече обратно хората в по-слабо населените части от страната.

В проекта са разписани и прогнозните суми от средства, които са заложени за финансиране на процесите по внедряване на цифровите технологии в селското стопанство.

Цифровизацията има за цел да повиши продуктивността и устойчивостта на земеделското производство. Тя ще спомогне за повишаване качеството на храните, а паралелно с това ще се подобри и здравето на хората. Прецизните технологии са разработени така, че да защитават и пазят околната среда. Те трябва да подпомогнат и справянето с предизвикателствата с изменението на климата. Ползата за българските земеделските стопани ще бъде и в разширяване на пазара, на които разпространяват продукцията си. В света на новите технологии, младите хора все повече предпочитат да се занимават с професии, които нямат нищо общо със земеделието. Широките възможности, които ще разкрият цифровите технологии пред земеделските стопани, биха могли да привлекат обратно повече млади хора. Така ще се осигури приемственост в селското стопанство.

Какво е планирано да се направи?

В разработения план за действие попадат много и различни дейности. Предвидено е с европейско финансиране, до 2020 г., да се създаде широколентова инфраструктура в общински центрове в селски райони, които са „бели“ зони. С национални средства пак за същият период ще се създаде  национална мрежа от метеорологични станции на територията цялата страна. Предвидено е да бъдат изградени 260 метеорологични станции. Те ще бъдат свързани в единна система и данните, които събират ще бъдат достъпни чрез мобилно приложение.

Планирано е да бъдат автоматизирани и роботизирани производствените процеси във всички подсектори на селското стопанство. Това трябва да се случи в периода от 2021 – 2027 г., с европейско финансиране и частно съфинансиране. Всички необходими дейности, като обучения, укрепване развитието на цифровите информационни хъбове в земеделието и други ще трябва да бъдат изпълнени за същия период от време.

На по-ранен етап до края на 2020 г. е планирано да бъде изградена единна информационна система на електронни регистри. Тя ще се използва от специализираната администрация (ЕРСА) в МЗХГ. Предвидено е създаване и на интегрирана информационна система на МЗХГ за пространствени и регистрови данни, свързани с дейността на МЗХГ

От разработения проект ясно личи, че амбициите и усилията, в посока успешно развитие на селското стопанство у нас, са големи.

 

 

Сродни публикации