Вижте указанията към бенефициентите общини и МИГ по ПРСР 2014-2002 във връзка с извънредно положение » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Вижте указанията към бенефициентите общини и МИГ по ПРСР 2014-2002 във връзка с извънредно положение

Акценти

  • Възможно е изпълнението на дейности чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация

МЗХГ публикува УО на ПРСР 2014 – 2020 и на ДФЗ към бенефициентите общини, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната.

Част от Указанията се отнасят до местните инициативни групи във връзка с изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие.

Указанията са в сила до отмяна на извънредното положение и се отнасят до:

  • – оценка на проектните предложения по ПРСР;
  • – изпълнение на проекти;
  • – искания за плащане, решения за налагане на финансови корекции, безлихвени заеми;
  • – мерки за информация и комуникация.

Според Указанията на УО и ДФЗ, дейностите по информираност, публичност и обучение на МИГ във връзка с изпълнение на стратегиите за ВОМР следва да бъдат извършвани неприсъствено. За целта се създадат необходимите условия както за качественото им провеждане, така и за отчетността им.

Възможно е изпълнението на дейности чрез:

  • – видеоконферентна връзка;
  • – електронна кореспонденция;
  • – друг вид електронна комуникация.

Само по изключение с оглед характера на дейността такива събития следва да бъдат отложени. По възможност всички работни срещи, заседания на колективните върховни и колективните управителни органи на МИГ да се извършват неприсъствено, съобразно изискванията на устава на съответната МИГ.

УО и ДФЗ поясняват, че всички останали насоки (извън посочените в Указанията), указания и изисквания, свързани с кандидатстването и изпълнение на проекти по ПРСР 2014-2020 г. остават непроменени.

Запознайте се с пълния текст на Указанията на УО на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ от 23 април 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации