Вижте ТУК текущата оценка на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Вижте ТУК текущата оценка на ПРСР 2014-2020

Tекущата оценка на ПРСР 2014 – 2020 обхваща периода от от стартирането на програмата през 2015 г. до края на 2018 г.

От документа можете да научите за:

  • – оценката на ефективността, ефикасността и въздействието на ПРСР;
  • – оценката на напредъка към постигането на целите на Програмата;
  • – оценка на интервенциите;
  • – оценка на изпълнението на Програмата и нейните приоритети по отношение на: финансовите данни; общите и специфичните за Програмата показатели и количествени целеви стойности;
  • – изведените поуки от провежданата политиката за развитие на селските райони.

Публикуваната Текуща оценка е част от пакета документи Материали за тринадесето заседание на КН на ПРСР.

Оценките на Програмата служат като важен управленски и контролен инструмент за по-добро насочване на програмирането към нуждите на обхванатите сектори/райони, по-добро идентифициране на програмния процес и нуждите от промени в него. Извършването на цялостна оценка на ПРСР 2014-2020 за периода от одобрение на ПРСР до края на 2018 г. е задължителен елемент от разписания в програмата План за оценки.

 

За автора

Сродни публикации