Вижте тук проекта на SWOT анализа на селските райони » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Вижте тук проекта на SWOT анализа на селските райони

Акценти

  • Специфичните цели включени в анализа са дефинирани в заданието от Възложителя и са част от заложените в проект на Регламент на Европейския парламент и ЕК

Анализът на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост има за цел да подпомогне подготовката за разработване на Стратегическия план по ОСП след 2020 г.

При изпълнение на поръчката е следван целевият подход.

Този подход се отличава с изграждане на система от:

  • – цели;
  • – задачи;
  • – дейности;
  • – действия, които са подчинени на постигане на крайната цел.

Именно извеждане на изводи, заключения и обобщения, върху които да се направи анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите, т.нар. SWOT анализ.

Този анализ е първа стъпка към извеждане на стратегии за ориентации, които да бъдат подкрепени с идентифициране на нуждите за тяхното постигане.

Това ще представлява вторият етап от цялостното изследване и изпълнявана поръчка, с което трябва да се даде основата за разписване на Стратегическия план. Така ще се подпомогне програмирането на политиката в областта на българското земеделие за периода 2021-2027 г.

Анализът е направен по обхванатите специфични цели. Той разглежда подробно и обстойно ситуацията по темите и въпросите, попадащи в обхвата на отделните специфични цели. Извежда причините и резултатите
от наблюдаваните тенденции и установено положение. Специфичните цели включени в анализа са дефинирани в заданието от Възложителя и са част от заложените в проект на Регламент на Европейския парламент и ЕК.

Те се отнасят до доходите на:

  • – земеделските производители;
  • – конкурентоспособността;
  • – веригата на стойността;
  • – заетостта и младите фермери;
  • – здраве и храни.

Към тях се прибавя и общата междусекторна цел за иновации и цифровизация в земеделието.

Целият анализ е разработен въз основа на широк набор от контекст и свързани показатели.

В изследването са използвани различни методи за анализ (дескриптивен, статистически, логически, структурен, причинно-следствен, експертен, консултативен, др.), за да се синтезират основните изводи и заключения.

Посредством сравнителен подход са проследени динамиката на изменение, съпоставени са тенденции в сходни области и са направени паралели по еднакви показатели в българското селско стопанство в контекста на европейското. От направените изводи и обобщения с Външна-експертна оценка е разработен SWOT анализ.

Разширеният и допълнен анализ представлява важна стъпка към извеждане на потребности и нужди за развитие на отрасъла в условията на подготовката на Стратегическия план за новата ОСП 2021-2027 г.

Извеждането на потребностите ще последва изготвяне на стратегии за ориентации базирани на направените SWOT анализи по специфичните цели.

Изведените нужди и потребности трябва да послужат за изготвяне на обща национална интервенционна логика и политика, която да гарантира постигането на заложените цели на ОСП на ЕС.

SWOT анализа за състоянието на селското стопанство е качен на страницата на МЗХГ. ВИЖТЕ ГО ТУК.

 

 

За автора

Сродни публикации