Вижте сроковете за подаване на декларациите за налично и преработено зърно » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Вижте сроковете за подаване на декларациите за налично и преработено зърно

Акценти

 • Предприятията за преработка на зърно също подават декларации за количеството преработено зърнопо видове през съответното тримесечие (Приложение №7)

Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно или складовете в тях трябва да подават декларация за местонахождението на обектите, местата за съхранение и наличното количество зърно в тях (Приложение №2).

Декларация се подава за всеки обект за съхранение на зърно или склад с вместимост над 50 тона, всеки месец до 3-то число на следващия месец в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на обекта за съхранение на зърно. Декларацията се подава включително и когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. В нулевата декларация срещу съответната зърнена култура се записва цифрата „нула“. Изискванията са посочени в Наредба №23 за мониторинг на пазара на зърно.

Според новите правила в Наредба 23, обнародвани в края на миналата година, декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопанства (Приложение №3), се подава от всички земеделски производители, които произвеждат зърно:

 • – обикновена пшеница;
 • – твърда пшеница;
 • – ечемик;
 • – ръж;
 • – овес;
 • – тритикале;
 • – рапица;
 • – царевица;
 • – слънчоглед;
 • –  соя на обща площ от 5 (пет) или повече декара.

Декларациите се подават ежегодно от земеделския производител в Областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на площите за производство за съответната реколтна година в срок:

 • – 30 септември – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
 • – 30 ноември – царевица, слънчоглед и соя.

Когато зърнопроизводителят произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях.

Предприятия за преработка на зърно също подават декларации за количеството преработено зърнопо видове през съответното тримесечие (Приложение №7). Декларацията се подава до 3-то число на месеца, следващ съответното тримесечие в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождение на предприятието.

Декларации, подадени след определените в наредбата срокове, ще се считат за неподадени и ще бъдат налагани санкции по Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 

За автора

Сродни публикации