Вижте срока за доказване на реализацията на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Вижте срока за доказване на реализацията на плодове и зеленчуци

Акценти

  • В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда

Земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2019 по схемите за:

  • – обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци;
  • – за зеленчуци – оранжерийно производство,

трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.

Това трябва да се случи в периода от 2 до 31 януари 2020 г.

Утвърденият образец на електронен опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция е достъпен за изтегляне и попълване на сайта на ДФЗ.

На същото място е публикувана и Инструкция за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. В случай на необходимост земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на фонда.

При попълване на приложения файл:

  • – не се обединяват редове;
  • – не се добавят работни страници;
  • – по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица.

Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2020 г. на електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи.

Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по:

  • – постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
  • – адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

 

За автора

Сродни публикации