Вижте промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Вижте промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Акценти

  • Отпада изискването ежегодно до 1 ноември стопаните да сключват договори с регистрирани ветеринарни лекари

В първите дни на следващата година ще приключи и общественото обсъждане на предложените изменения

Тази година станахме свидетели на разпространението на няколко на брой болести по животните. Значително се усложни епизоотична обстановка заради чумата по ДПЖ, Африканска чума по свинете и Инфлуенцата по птиците. Борбата със заболяванията и мерките за защита наложиха необходимостта от промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. В тази връзка е внесе за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на закона. То ще продължи до 4 януари 2019 г.

Към момента съществуват трудности при прилагането на ефективен официален контрол по отношение на превантивни дейности и проследяването на нерегистрираните животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Няма актуален начин за определяне на цени за обезщетение на засегнатите от епизоотични рискове животновъди.

Какво ще се промени?

Измененията трябва да осигурят защита на здравето на животните и хората в страната. Трябва да се урегулира и свободното движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на ЕС.

Превантивно клане

Съгласно европейско законодателство отделните държави членки имат правото да предприемат мерки на национално ниво. Те трябва да послужат за доизясняване и доразвиване на правилата на ЕС. Разписаните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност въвеждат национални мерки засягащи регламентирането на „превантивното клане“. Тази мярка беше една от най-неодобряваните тази година. Към нея се прибягва с цел ограничаване на заразните болести. Тя е насочена предимно към стопанствата тип „заден двор“, които са най-рискови. Към момента такова умъртвяване се предприема само след потвърждение за наличие на инфекция.

Съгласно новите разпоредби изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните ще може да определя със заповед извършването на превантивно клане на животни. То ще се прилага като предпазна мярка в случай на опасност от възникване на заразна болест, за която има риск от бързо и масово разпространение и причиняване на значителни икономически загуби. Целта е чрез прилагането на тази мярка да се ограничи или сведе до минимум разпространение на болестта в страната.

Обезщетения 

Заложено е при неизпълнение на мярката в определеният със заповедта срок животните да бъдат принудително умъртвявани и унищожавани. В такъв случай стопаните няма да имат право на обезщетение.

Такова ще бъде дължимо, ако закланите животни са идентифицирани, съгласно разпоредбите на закона. Необходимо е и за тях да са изпълнени мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.

Подавана информация относно животните

Вече ще се подава информация към ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект и кмета на населеното място в случай на изгубено животно.

Придвижването на животните вече ще се извършва само при наличието на  необходимите ветеринарномедицински документи. Ако възникне нужда обектите ще трябва да бъдат обозначавани такива с епизоотично значение. Това ще се извършва  в случай на обявена епизоотия по вида животни, отглеждани в обекта.

Целта на измененията в закона е да се повиши ефективността на прилаганият официален контрол, да се ограничат възможностите за придвижването на неидентифицирани или болни/съмнително болни и контактни животни.

Планирано е размера на обезщетенията да бъде съобразен с пазарните цени. Компенсациите ще се определят на база пазарните цени отчетени през месеца предхождащ унищожаването или клането на животните. В действащата редакция на закона обезщетението се определя по пазарни цени за месеца, предхождащ възникването на болестта. Това може да се окаже причина за значителна разлика в размера на обезщетението. По-сериозно това ще проличи, когато между възникването на болестта и унищожаването на животните е минал по-дълъг период от време.

АЧС

С цел ограничаване на Африканската чума по свинете е предвидено кръстоските на Източнобалканската свиня да се изключат от режима на пасищно отглеждане на свине.

Новото облекчение, което получават стопаните в резултата от предложените промени е, че  отпада изискването ежегодно до 1 ноември да сключват договори с регистрирани ветеринарни лекари.

 

 

Сродни публикации