Вижте проекта на заповед за приемите през 2020 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020 » Съвети в земеделието

април 21, 2021

Вижте проекта на заповед за приемите през 2020 г. по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020

МЗХГ публикува Проект на Заповед за започването на приема на заявления за подпомагане по мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 за кампания 2020 и Проект на Доклад от заместник – министър д-р Лозана Василева

Съгласно проекта на заповед на министър Десислава Танева:

 01.03.2020 г. е определена за начална дата за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2020 г. относно мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020.

През кампания 2020 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще се приемат:

 • – Заявления за подпомагане по подмярка 11.2. „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие“, които поемат нов ангажимент по мярката, само със сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително.
 • – Заявления за плащане, с които се удължават поети ангажименти по мярката, като могат да добавят сертифицирани площи/животни/пчелини с пчелни семейства, преминали периода на преход към биологично производство до 31.12.2019 г., включително;
 • – Заявления за плащане, с които се изпълняват поети ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., но няма да се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 17, ал. 4, 5 и 6 от Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11.

През кампания 2020 г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се приемат:

 1. Заявления за плащане, с които се удължават поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за дейности по направления:
 • – Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);
 • – Контрол на почвената ерозия – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“;
 • – Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
 • – Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • – Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
 1. Заявления за плащане, с които се изпълняват поети ангажименти по мярка 10. По т 1. и 2. няма да се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент или се разширяват поети ангажименти по реда на чл. 20, ал. 6, 7 и 8 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10.

Приемът на заявления за подпомагане по:

 • – мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ ;
 • – мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020;

ще започне с началото на кампанията за директни плащания 2020.

 

За автора

Сродни публикации