Вижте какви са изискванията към кандидат трактористите » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Вижте какви са изискванията към кандидат трактористите

Акценти

 • Отнемането на свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се случва с мотивирана заповед от директора на ОДЗ

До практическата част на изпита се допускат курсистите, преминали успешно теоретичната

На 5 март 2019 г. беше обнародвана в държавен вестник Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. Тя урежда условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение.

В текстовете са разписани изискванията, на които трябва да отговарят учебните центрове, площадките и полигоните. Необходимо е обучението да бъде провеждано с техника, отговаряща на законовите разпоредби.

Съгласно наредбата лицата, които желаят да придобият правоспособност за работа с техниката също трябва да отговарят на определени изисквания.

За категория Твк и Твк-З те са:

 • да имат навършени 18 години;
 • да имат придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);
 • да имат завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
 • да има завършено основно образование;

За категория Твк-Г и Твк-М изискванията към курсистите са:

 • придобита правоспособност за работа с техника – категория Твк;
 • завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;

За категория Тпс кандидатите следва да:

 • имат навършени 18 години;
 • имат завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
 • има завършено основно образование.

Съгласно разписаното в наредбата лицата, на които е наложено наказание „временно лишаване от правоспособност“ трябва да преминават теоретично и практическо обучение в учебна форма.

Изпитът се състои от две части: теоретична и практическа. Теоретичната част се провежда в писмен вид. Чрез нея следва да се проверят знанията на кандидатите относно общото устройство на машините, изискванията за правилната им експлоатация, правилата за безопасна работа с тях и др. Кандидатите разполагат с час, за да решат писмения тест. Издържалите следва да са отговорили вярно на поне 70 % от въпросите. Само курсистите, преминали успешно теоретичната част ще бъдат допуснати и до практическата. В наредбата е описана последователността при провеждане на практическата част на изпита.

Урегулирани са случаите, в които се отнемат свидетелствата за правоспособност за работа с техниката. Това следва да се случи с мотивирана заповед от директора на ОДЗ при определено основание, а именно:

 • влязло в сила наказателно постановление, решение или присъда, с които е наложено наказание „лишаване от правоспособност“;
 • наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за правоспособност“ по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ.

В зависимост от основанието за отнемане на свидетелството след изтичане на срока на наложеното наказание или принудителната административна мярка то се връща. В заповедта за отнемане се посочват двете дати, тази на отнемане и тази на връщане на свидетелството. През този период от време то се съхранява в ОДЗ.

 

Сродни публикации