Вече тече приемът по подмярка 4.1.2 » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Вече тече приемът по подмярка 4.1.2

Акценти

  • При проекти за колективни инвестиции общите допустими разходи могат да бъдат максимум 136 906 лв.

Кандидатите желаещи да участват с проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. вече могат да подават документи.

Срокът за кандидатстване е от днес 20.07.2018 г. до 17:30 часа на 22.10.2018 г. Проектните предложения могат да бъда подадени чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Одобрените кандидати по тази подмярка ще получат финансова подкрепа, с която ще могат да повишат конкурентоспособността си.

Желаещите да участват могат да видят какви са условията за кандидатстване по процедурата. Те са уредени в насоки, които са утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР.

Общата финансова подкрепа, която може да бъде осигурена по тази мярка за всички одобрени проектни предложения е в размер на 24 447 500 лева. Общите допустими разходи, които може да направи одобрен бенефициент по тази подмярка за един проект са в размер на 48 895 лв. При проекти за колективни инвестиции тази сума възлиза на 136 906 лв.

Допълнителни въпроси и разяснения относно Условията за кандидатстване може да задава и получи всеки кандидат не по-късно от 3 седмици преди крайния срок за участие по подмярката.

 

Сродни публикации