Важно: Планира се прием по 15 подмерки по ПРСР » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Важно: Планира се прием по 15 подмерки по ПРСР

Акценти

  • Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

На 15 януари 2020 г. ще се проведе 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020.

В неговите рамки ще бъде одобрена актуализацията на ИГРП за 2020 година.

Съгласно проектографика се предвиждат приеми по следните подмерки:

Подмярка 6.3

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)- целеви прием за земеделски стопани от сектор „животновъдство“- в периода януари- март 2020 г., с индикативен бюджет от 6 млн, евро и отпадне на условието за допустимост, свързано с доказването на 33 % доход за преходната година от земеделска дейност за животновъдни стопанства. Максималният размер на БФП за проект е 15 хил. евро;

Подмярка 5.1

„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- в периода февруари- март 2020 г., с общ бюджет от 23 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 80 % (за публични субекти) и 60-70% (за частни субекти), с максимален размер на БФП за проект до 2 млн. евро за публични субекти, а за частни субекти:  700 000 евро за кандидати отглеждащи свине;  500 000 евро за кандидати отглеждащи птици и 200 000 евро за кандидати отглеждащи ДПЖ – овце и кози;

Подмярка 7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“- в периода февруари- април 2020 г., с общ бюджет от близо 12.11 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 100 % и максимален размер на БФП за проект до 300 хил. евро. Допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията;

Подмярка 4.3

„Подкрепа за инвестиции в инфраструктура – развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“- в периода февруари- април 2020 г., с общ бюджет от близо 50.5 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 100 % и максимален размер на БФП за проект до 1.5 млн. евро (за юридически лица и сдружения за напояване) и до 6 мл. евро за кандидата Напоителни системи ЕАД;

Подмярка 7.3.

„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“- втори прием в приода февруари- май 2020 г. с бюджет от 30 млн. евро и с включване към допустимите разходи на разходи за „организация и управление на проекти“, Държавна агенция „Електронно управление“ е единственият допустим бенефициент;

Подмярка 4.1

„Инвестиции в земеделски стопанства“- целеви прием за земеделски стопани от сектор „животновъдство“ в периода март- април 2020 г. с максимален размер на БФП за проект до 500 хил. евро и максимален % на съфинансиране 50 %;

Подмярка 6.4.2

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“- в периода март- април 2020 г., с бюджет от 5, 257 млн. евро, със 70 хил. евро максимален размер на БФП за проект и 5 хил. евро минимален размер на БФП. 85 % е максималният % на съфинансиране; допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО);

Подмярка 16.4

„Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“- в периода март- април 2020 г., с бюджет от 8 млн. евро, с 500 хил. евро максимален размер на БФП за проект и максимален % на съфинансиране 50-70 %;

Подмярка 8.1.

„Залесяване и поддръжка“- в периода април- юни 2020 г., с общ бюджет от 8. 56 млн. евро; с 300 хил. евро максимален размер на БФП за проект и 2.5 хил. евро минимален размер на БФП. До 100 % е максималният % на съфинансиране;

Подмярка 19.1

„Помощ за подготвителни дейности“- в периода април- юни 2020 г., с общ бюджет от 647 544 евро, 15 хил. евро максимален размер на БФП за проект и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.;

Подмярка 4.1.2.

„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“- в периода април- май 2020 г., с общ бюджет от 5 млн. евро, максимален размер на БФП за проект до 25 хил. евро и при облекчени изисквания към кандидатите. Допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО);

Подмярка 5.2

„Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 8 млн. евро, с максимален размер на БФП за проект до 1 млн. евро и максимален % на съфинансиране от 100 %. Допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството;

Подмярка 1.2.

„Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален размер на БФП за проект до 100 хил. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %;

Подмярка 2.2

„Създаване на консултантски услуги“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 6 млн. евро и максимален % на съфинансиране 80-100 %; Национална служба съвети в земеделието е единственият допустим кандидат;

Подмярка 19.3

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“- текущо през 2020 г., с индикативен бюджет от 4.47 млн. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са одобрени МИГ.

Максималният размер на БФП за проект за подготвителна помощ е:

  • – 10 хил.евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество;
  • – 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество.

Максималният размер на БФП за проект за изпълнение на проекти за сътрудничество е:

  • – 100 хил.евро за транснационално сътрудничество;
  • – 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

УО на ПРСР 2014-2020 уточнява, че приемите на заявления за подпомагане по мерки:

  • – 10 „Агроекология и климат“;
  • – 11 „Биологично земеделие“;
  • – 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“;
  • – 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“;
  • – 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

не се включват в ИГРП за 2020 г.

Редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях. Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

 

За автора

Сродни публикации