Важно за бенефициентите по Мярка 11 "Биологично земеделие" » Съвети в земеделието

декември 01, 2020

Важно за бенефициентите по Мярка 11 „Биологично земеделие“

Акценти

  • Сроковете за издаване и представяне на сертификат се удължават с по един месец

Удължава се срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Вече са в сила направените изменения в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“. Промяната беше направена по настояване на контролиращите лица за биологично производство. С един месец се удължават сроковете за издаване и съответно за предоставяне на сертификатите за биологично производство във връзка с прилагане на мярката. Срокът за издаване на сертификатите от страна на контролиращите лица става до 30 октомври вместо досега предвиденото – до 30 септември. Съответно срокът за предоставяне на документа на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция се удължава от 30 октомври на 30 ноември.

Един от основните мотиви за промяната е, че много от операторите в системата на контрол отглеждат култури, които плододават по-късно. При тях реколтата от тях се прибира най-рано през септември месец. С направените изменения такива оператори ще могат да изпълнят поетите ангажименти по мярката. Така те няма да бъдат застрашени от възстановяване на вече изплатени средства.

От дирекция „Развитие на селските райони” припомнят, че всички кандидати по мярката, чийто многогодишен ангажимент изтича в края на 2019 г., са задължени да предоставят на ДФЗ–РА най-малко веднъж такъв сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

Документите трябва да удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура в годината на издаването им и се предоставят обобщено за подпомаганите парцели, за които е поет ангажиментът.

 

За автора

Сродни публикации