Български сортове краставици » Съвети в земеделието

април 22, 2021

Български сортове краставици

Сортовото разнообразие при краставицата у нас е много голямо. То се обуславя от силно развитата световна и наша селекция и от -многото производствени направления на културата. През периода 1974 – 2001 година в ИЗК „Марица“ Пловдив беше разгърната амбициозна селекция по краставиците и бяха създадени 21 нови български сорта за трите производствени направления. До 1994 година бяха признати и районирани 11 сорта: Вихра, Лора, Мирей и Девора – партенокарпни сортове за оранжерийно производство; Гергана и Мидори – салатини и сортове за ранно и средно ранно производство в пластмасови съоръжения и на открито; Победа, Ирен, Калиопа, Тони и Ида – дребноплодни сортове (корнишони) за промишлена преработка.

След 1994 година бяха създадени още 10 нови сорта: Киара, Миранда, Мина и Хрисанта – оранжерийни F1 хибрида; Марина и Диметра – салатни и хетерозисни сортове с устойчивост на СМV и Бисера, Крие, Нора и Нона – дребноплодни краставици, устойчиви на брашнеста мана.

І. ОРАНЖЕРИЙНИ СОРТОВЕ КРАСТАВИЦИ

Всички признати и районирани сортове, както и новосъздадените са хетерозисни от чист женски тип (гиноециус), а плодовете са партенокарпни. Предназначени са за отглеждане в стоманено-стъклени оранжерии. Подходящи са както за целогодишно отглеждане, така и за по-къса вегетация – януарско и февруарско засаждане. Много добри резултати се получават и при форсирано производство в оранжерии с пластмасово покритие. Отглеждат се по възприетата технология за оранжерийно производство.

 

СОРТ ВИХРА

Отличава се с голяма жизненост на растенията. Плодовете са с много добри морфологични признаци, дълги 36 см, без шийка, средна маса 430 г, гладки, към тъмно зелена кора, с хрупкава консистенция и приятен краставичен вкус. Високодобивен сорт.

Сорт Вихра

                                                                                        

 

СОРТ ЛОРА

Хетерозисен сорт от женски полов тип подходящ за отглеждане в стоманено-стъклени оранжерии и за форсирано производство в полиетиленови оранжерии.

Плодовете са изравнени по форма и размер, удължено цилиндрични. Шийката е къса 2,5-4 см, средната дължина на плода е 36-38 см, а средната маса е 470 г. Плодовете са тъмнозелени, гладки с гланц. Високодобивен сорт.

Вегетатционият период до техническа зрялост е със седем до осем дни по-къс от този на сорт Сандра.

Сорт Лора

СОРТ МИРЕЙ

Оранжериен сорт краставици от женски тип на цъфтеж. Подходящ за целогодишно отглеждане в стоманено-стъклени оранжерии и за форсирано производство в полиетиленови оранжерии

Растения – жизнени с добре развита вегетативна маса.

Плодове – изравнени с удължено-цилиндрична форма, дълги 35-37 см, почти без шийка, гладки до слабо ребристи, тъмнозелена кора, средна маса 440 г. Високо добивен сорт. Натрупва по-малко нитрати в сравнение със сорт Сандра.

Сорт Мирей

За признаване от ИАСАС са два нови оранжерийни сорта,

 

СОРТ КИАРА

Растенията са със силен вегетативен растеж и много добра възстановителна способност, формират от 1 до 3 женски цвята на възел.

Плодовете са с удължено-цилиндрична форма с дължина около 33 см. с оформена шийка 2-2.5 смТе са с интензивно тъмно-зелен цвят на кората и обилен налеп, ребристи. средна маса 340-350 г с хрупкава консистенция, без горчивина.

Сорт Киара

СОРТ МИРАНДА

Растенията са със силен вегегативен растеж и много добра възстановителна способност. Формират от 1 до 3 женски цвяТа на възел. В техническа зрялост плодовете са удължени, цилиндрични, с дължина 31-34 см, с къса шийка 2,5-3 см. Повърхността на плодовете е слабо ребриста, почти гладкас гланцсъс зелен до тъмнозелен цвят на кората, средна маса 300-320 г, с плътна хрупкава консистенция приятен нежен ВКУС. без горчивина.

 

Предстои предаването на ИАСАС на два нови сорта – Хрисанта и Мина.

Те се характеризират с отлични морфологични признаци на плодовете, с приятен краставичен вкус, с изключително жизнени растения и висок добив.

 

ІІ. САЛАТНИ СОРТОВЕ КРАСТАВИЦИ

 

СОРТ ГЕРГАНА

Директен сорт, който се отглежда в продължене на 26 ггодини в производството

Сорт Гергана

СОРТ МИДОРИ

Хетерозисен сорт, получен чрез кръстосването на линия от салатен тип и линия от тип корнишон, подходящ за отглеждане в полиетиленови неотопляеми стоманено-стъклени оранжерии като втора култура (сеитба 20 юли) и при полски условия.

Растенията са със силен растеж, къси разклонения и рехав хабитус, женски тип на цъфтеж.

Плодовете са удължено-овални, с дължина 18-20 см, без шипка, със средна маса 200 г. Повърхността им е осеяна с рядко разположени брадавички и светли шипчета, кората е с тъмнозелен цвят, мраморовидно прошарена с по-светли ивици.

Месестата час: е хрупкава, с много добър вкус, без горчивина и кухини.

Ран високодобивен сорт, устойчив на брашнеста мана, толерантен на мана.

Сорт Мидори

 

Предадени за изпитване от ИАСАС нови салатни сортове

 

СОРТ МАРИНА

Хетерозисен салатен сорт. Растенията са с индетерминантен рехав хабитусСортъг е от чист женски тип. гиноециус и формира от до 3 женски цвята на възел. В техническа зрялост плодовете са удължено-цилиндрични, изравнени, с дължина 22-25 см, зелени до тъмнозелени, с гланц и налеп, слабо ребристи. почти без шийка. Марина е толерантен на СМV, което е неговото предимство. Подходящ за отглеждане е полиетиленови оранжерии.

 

СОРТ ДИМЕТРА

Хетерозисен салатен сорт, силно растящ, с индетерминантно стъбло, множество разклонения и едри тъмнозелени листа. Сортът е предимно женскоцъфтящ.

Плодовете са удължено-цилиндрични, изравнени с дължина 19-23 см. Повърхността им е осеяна с рядко разположени брадавички, завършващи с бели лесноопадващи шипчета. Плодовете са тъмнозелени с гланц и налеп и с къси светли ивици на върха. Месото е нежно с хрупкава консистенция и приятен краставичен аромат. Сортът е устойчив на СМV.

 

 

ІІІ.ДРЕБНОПЛОДНИ СОРТОВЕ КРАСТАВИЦИ (КОРНИШОНИ)

 

СОРТ КАЛИОПА

Хетерозисен сорт дребноплодни краставици. Растенията са жизнени с много добре развита вегетативна маса. Сортът е РF (предимно женско цъфтящ), по първите 3-5 възела се формират мъжки цветове.

Плодовете са с цилиндрична форма, тьмнозелени със светли ивици към върха. Повърхността им е осеяна със средно едри рядко разположени брадавици с бели шипчета. Плодовете запазват тъмнозеления си цвят и след преминаване на техническа зрялост. Средната маса на плода е 40 г. Месестата част е плътна, с хрупкава консистенция, без горчивина и без кухини. Консервираните плодове са с добър външен вид и консистенция и с приятен вкус.

Вегетационен период до техническа зрялост – 42-44 дни. Добивен сорт. Предназначен за многократни беритби и консервиране. Устойчив на брашнеста мана.

 

СОРТ ТОНИ

Растенията са с много добро вегетативно развитие, женски тип на цъфтеж (РF) с 3-4 възела с мъжки и женски цветове, част от растенията са от чист женски тип.

Плодовете са с правилна цилиндрична форма, съотношението дължина към ширина е 3,1 : 1. Цветът на кората е тъмнозелен с по-светли ивици по дължина на плода. Повърхността им е осеяна с дребни рядко разположени

брадавички с бели шипчета, Месестата част е плътна. Хрупкава консистенция, с много добър вкус, без горчивина, без кухини, средна маса 40 г.

Високо добивен сорт, предназначен за приготвяне на стерилни консерви.

Вегетационен период до техническа зрялост 44-46 дни

Сортът е с отлични химико-технологични качества. Устойчив на брашнеста мана.

Сорт Тони

Сорт БИСЕРА предаден за изпитване в ИАСАС

Хетерозисен сорт, създаден на базата на DH (дихаплоидна) женска линия. Предаден е за изпитване от ИАСАС през 2003 година. Отличава се с висок добив стандартни плодове от 3-12 см.

 

Нови сортове, чието изпитване в ИАСАС е предстоящо

 

КРИС

Хетерозисен сорт Растенията са жизнени с добре развита вегетативна маса, с много добре развити разклонения от първи по-рядък.

Преобладават растения от чист женски тип. Плодовете в техническа зрялост имат правилна цириндрична форма, без шийка, с тъмнозелена повърхност рядко разположени брадавички, завършват с бели шипчета и средната маса е 45-50 г.

Консистенция – нежна, хрупкава, с много добър вкус и приятен аромат. Крис е устойчив на брашнеста мана. Предназначен е за приготвяне на стерилни консерви.

 

Нора и Нона са хетерозисни сортове от женски тип с много добри морфологични и химико-технологични качества на плодовете, високодобивни, УСТОЙЧИВИ на брашнеста мана.

 

Сродни публикации