България ще увеличава горските площи до 2023 г. » Съвети в земеделието

април 21, 2024

България ще увеличава горските площи до 2023 г.

Увеличаване на горските площи чрез усвояване на незалесени територии, насърчаване на сдружаването на собствениците на гори, въвеждане на електронна система за документи за сеч и транспорт на дървесина, развитие на ловен туризъм, устойчиво производство на биомаса за електричество. Това са част от целите, записани в проекта на стратегически план за развитие на горския сектор до 2023 г., който е публикуван за обществено обсъждане от земеделското министерство. Документът се изработва като следствие на приетата през миналата година стратегия за горския отрасъл и към момента няма изготвен финансов план. В следващите седмици могат да бъдат изпращани коментари по него, след което ще бъде внесен и в окончателен вариант на заседание на правителството. 
 

Повече гори

 

В документа е записано, че ще се работи по увеличаване на горските масиви в страната, като това трябва да се случи чрез усвояване на незалесени площи, включително изоставени земеделски земи, горски територии, подходящи за залесяване, застрашени от ерозия площи извън градовете, увеличаване на градските паркове и др. За целта ще се търси основно финансиране от бъдещата програма за развитие на селските райони, където е предвидена схема за създаване на нови гори, както и средства от държавния бюджет или други програми. Планира се залесяването на 30 хил. дка държавни територии и 35 хил. дка територии на други собственици. Собствениците на гори пък ще бъдат насърчавани да се сдружават чрез проекти от европейски и други донорски програми.
 

Енергия от биомаса

 

Сред заложените приоритети в новия стратегически план е насърчаване на устойчивото производство и потребление на биомаса за електричество. В документа се казва, че трябва да бъдат създадени условия за изпълнение на енергийната стратегия на страната и достигане на 16% дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението след 2020 г.

За целта се предвижда да се изготви национална схема за производство и потребление на дървесна биомаса за енергийни нужди, която да съдържа критерии за устойчивост. Трябва да бъде изработен и документ с добри практики за създаване на интензивни горски култури за добив на биомаса, както и да се определят нормативно нормите за остатъците след сеч, които да се ползват за такова производство, се посочва в плана.

В плана е записано още, че ще се работи за развитие на ловния туризъм, като предстои да бъде изготвена стратегия и за него. Данните на земеделското министерство показват, че през последните години има увеличение на посетителите в ловните стопанства.

 

За автора

Сродни публикации