България се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал » Съвети в земеделието

април 23, 2024

България се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

Акценти

  • България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

В  Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2012 г.

Тя засяга:

  • условията и реда за определяне;
  • одобряване;
  • регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база;
  • събирането и добива на горски репродуктивни материали;
  • тяхното окачествяване;
  • търговия и внос.

Настоящото изменение на Наредбата е продиктувано от обстоятелството, че България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал (ГРМ) предназначен за международна търговия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 19 март 2018 г.

С измененията и допълненията на Наредбата се регламентират правилата при търговия със страни-членки на ОИСР и се въвеждат нови образци на основен сертификат за идентификация на ГРМ и етикет, придружаващ партидите/опаковките.  Други по-важни изменения и допълнения, направени в Наредба № 21, се отнасят до:

Изготвянето на паспортите на базовите източници и съдържанието на досието на горската семепроизводствена база.

Семепроизводствени градини, които са създадени в горски разсадници и при горскостопанското планиране трябва да бъдат обособени в отделни подотдели.

Създаването на насаждения за динамична генетична консервация, във връзка с прилагането на национално ниво на стратегии и насоки за динамична консервация и подходящо използване на горските генетични ресурси обусловено от изменящите се климатични условия.

Въвеждането на срок за уведомяване на контролиращите органи преди извършване на производство на ГРМ и извършването на проверки на базовите източници двукратно по време на действащия горскостопански план или програма.

 

За автора

Сродни публикации