Бъдещата ОСП - лесна и достъпна? » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Бъдещата ОСП – лесна и достъпна?

ОСП

Акценти

  • Бъдещата ОСП трябва да бъде достъпна и лесна за ползване от всички земеделски стопани без значение от големината на техните стопанства

На проведеното на 16 юли 2018 г заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство австрийското председателство представи своята работна програма и приоритети насочени към селското стопанство и рибарството. Те са съсредоточени към осигуряването на сигурността и жизнеността на селските райони.

Основни приоритети в селското стопанство ще бъдат постигането на максимален напредък в преговорите за модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика през 2020 г. и подобряване позицията на селскостопанските производители, който към момента не са добре защитени от нелоялните търговски практики прилагани от партньорите по веригата преди тях. Като второстепенни приоритети остават: здравето на растенията, стратегията за растителните протеини, биоикономиката, ветеринарните и фитосанитарните въпроси, както и горското стопанство.

В областта на рибарството австрийското председателство ще засили преговорите си за ограничаване на улова през 2019 г. в най-важните морски басейни. Ще продължи работата във връзка с предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море.

Необходимо е промените в ОСП, който ще бъдат направени след 2020 г.  да са в полза на земеделските стопани. Те трябва да се занимават в отглеждането на селскостопанска продукция, а не да попълват документация и да изпълняват тромави процедури.

Бъдещата ОСП трябва да бъде достъпна и лесна за ползване от всички земеделски стопани без значение от големината на техните стопанства.

Бяха обсъдени мненията на членовете на съвета във връзка с елементите на опростяване и субсидиарност, който са включени в предложенията на Комисията за реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Изнесена беше презентация във връзка с напредъка, който е постигнат чрез реформите. Те поставят нуждите на държавите-членки и бенефициентите в основата на ОСП. По време на дебата бяха дискутирани и различни идеи за улесняване живота на земеделските производители и на националните власти.

Разяснен беше и въпросът свързан с условията за плащанията по ОСП. По искане на някои държави-членки тези правила, които са предназначени да опазват околната среда и биологичното разнообразие, както и да подпомагат борбата срещу изменението на климата трябва да бъдат опростени в бъдеще.

 

Сродни публикации