Браншът има 10 дни да заяви участие в работната група по Стратегическия план за ОСП » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Браншът има 10 дни да заяви участие в работната група по Стратегическия план за ОСП

Акценти

  • Заинтересованите имат 10 календарни дни от днес да кандидатстват

МЗХГ публикува покана за включване на участници в Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

Всички заинтересовани ЮЛНЦ в частна полза са поканени да подадат заявление за участие в избор в ТРГ за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

Заинтересованите имат срок от 10 календарни дни. Той се счита от датата на публикуване на обявата – 9.03.2020 г.

Юридическите лица с нестопанска цел в частна полза трябва да отговарят на следните критерии:

  • – Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза най-малко 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • – Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
  • – Да са участвали с поне 3 (три) становища или предложения в съвети, законодателни инициативи или програми имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • – Да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от МС.

Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза не може да подаде повече от едно заявление.

Едновременно с подаване на заявлението по образец, в срока на настоящата покана всяко ЮЛНЦ в частна полза следва да определи:

  • – един представител за основен член;
  • – един представител за резервен член.

Основният и резервния член трябва да отговарят на следните условия:

  • – Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.

За доказване на посоченото условие се предоставя документ – свидетелство за съдимост.

  • – Да има минимум 1 година опит в сферата на дейност на ЮЛНЦ, за чийто представител е номиниран.

За доказване на посоченото условие се предоставя един или повече от следните документи:
– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж в сферата на дейност на ЮЛНЦ.

Писмените заявления се представят по образец, приложен към поканата на адрес: 1606 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, МЗХГ.

Всички ЮЛНЦ в частна полза, които са подали в срока на поканата заявления по образец ще бъдат уведомени за резултатите в избора на представители на ЮЛНЦ в частна полза в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

 

За автора

Сродни публикации