Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури - част 2 » Съвети в земеделието

Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури – част 2

Борба срещу плевелите в годината на създаване на посева

Изборът и прилагането на ефикасни и селективни хербициди при люцерната е от изключително значение за извеждане на борбата срещу наличните плевелни видове в годината на създаване на посева. Изборът на хербицид зависи основно от видовия състав и от степента на заплевеляване на тревостоя. На фона на увеличеното търсене на семена от люцерна, списъкът от регистрираните хербициди за борба срещу плевелите в люцерновите посеви у нас, е крайно ограничен.

В зависимост от механизма на действие регистрираните хербициди за борба с плевелите при люцерната могат да се прилагат почвено – след сеитба преди поникване на културата (ССПП) и вегетационно (листно) във фенофаза втори – четвърти същински лист на културата.

В периода, след сеитба преди поникване на люцерната за борба срещу едногодишни житни (кокоше просо, кръвно просо, кощрява в т. ч. балур от семе и др.) и някои широколистни плевели (овчарска торбичка, тученица, черно куче грозде, щир и др.) могат да се използват хербициди съдържащи активното вещество s-метолахлор (Дуал голд 960 ЕК и Тендър ЕК).

S-метолахлор

Той е селективен, системен, почвен и вегетационен хлороацетамиден хербицид. Дуал голд 960 ЕК и Тендър ЕК съдържат 960 g/l s-метолахлор. Чувствителни плевелни видове са едногодишните житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели. Прилагат се в доза 150 ml/da. Внасянето на Дуал голд 960 ЕК и Тендър ЕК ССПП на люцерната осъществяват много добър контрол върху плевелните видове в критичните фенофази от развитието на културата. Дозите на приложение, трябва да бъдат диференцирани съобразно направената регистрация на продукта, в зависимост от съдържанието на органично вещество и глина в почвата при подходящи агрометеорологични условия.

Срещу едногодишните двусемеделни плевели във фенофаза втори – четвърти същински лист на люцерната могат да се използват хербициди на база активно вещество бентазон. В търговската мрежа се предлагат  продуктите Базагран 600 СЛ и Базагран 480 СЛ. Те съдържат съответно 600 и 480 g/l бентазон и се прилагат в дози 150 и 250 ml/da.

Пулсар 40

Той е селективен листен системен хербицид. Предназначен е за борба срещу голям брой едногодишни двусемеделни и някои едногодишни житни плевели. Това го прави подходящ продукт за борба срещу плевелите при смесен тип на заплевеляване в люцерновите посеви. Контролира успешно:

  • едногодишни широколистни плевели: овчарска торбичка, синап, татул, фасулче, червена мъртва коприва, черно куче грозде, щир, абутилон, бутрак, бяла лобода и др.
  • едногодишни житни плевелни видове: лисича опашка, див овес, кощрява, кокоше просо, ветрушка, включително и балур от семе.

Хербицидите с активно вещество имазамокс предлагани в търговската мрежа са: Пулсар 40, Листего 40 и Пасат 40. Готовите хербицидни формулировки съдържат 40 g/l имазамокс. Те е  внасят в доза 120 ml/da, един месец след засяване на посева.

При висока степен на заплевеляване на люцерната с канадска злолетница може да се извърши третиране с Баста 20 СЛ в доза 300 ml/da 3-4 дни след окосяване на първия подраст на люцерната.

Срещу едногодишни житни в това число и многогодишни житни плевелни видове могат да се използват граминициди. Те се внасят във фенофаза трети-пети лист на чувствителните плевели и височина на балура до 20 cm. Хербицидите от тази група в двойно по-високи дози действат и на балур от коренища.

Ажил 100 ЕК

Съдържа 100 g/l пропаквизафоп + сърфактант. Прилага се в доза 50 ml; 100 ml/da. Първите видими симптоми от ефикасността на продукта се установяват четири до шест дни след третирането. Дъжд паднал до един час след третирането не намалява хербицидната ефективност на продукта.

Циклоксидим

Той е селективен, системен, вегетационен циклохександион оксимен хербицид за борба срещу едногодишни житни и многогодишни житни плевели. Фокус ултра и Стратос ултра съдържат 100 g/l циклоксидим. Прилагат се в доза 100 ml; 200 ml/da.

При смесен тип на заплевеляване в люцерновите посеви не се допуска третиране чрез смесването на вегетационните противожитни и противошироколистни хербициди. Същите трябва да се прилагат в система. Първо се извършва третирането на посева с противошироколистния, а след 3 – 4 дни се внася противожитния хербицид. В противен случай при комбинираното им внасяне е възможна проява на антагонизъм, в следствие на което се понижава ефикасността на граминицида.

Прилагането на вегетационни хербициди в напреднали фенофази от развитието на плевелите или върху посеви в условия на стрес (в следствие на засушаване, преовлажняване, високи и ниски температури на въздуха, липса на хранителни вещества и други) може да доведе до намаляване ефикасността на продуктите и/или да предизвикат фитотоксичен ефект върху културата. Третирането на посева с вегетационни хербициди за листно приложение се извършва с работен разтвор 20–30 l/da в зависимост от наличната техника при температура на въздуха до 25 оС, скорост на вятъра до 2 m/s в период без валежи в продължение на 2 – 4 часа след третирането.

При невъзможност да се изведе химична борба срещу плевелите е необходимо да се извърши по-ранно покосяване на люцерната при височина на тревостоя не по-малко от 25-30 cm, преди плевелите да са достигнали фенофаза семеобразуване.

 

Материалите са изготвени от:
Доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов
Доц., д-р Цветанка Димитрова
Институт по фуражните култури –Плевен

 

Свързани новини