Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури - част 3 » Съвети в земеделието

Борба с плевелите при някои бобови фуражни култури – част 3

Борба срещу плевелите в старите посеви (2, 3 и 4-та година)

Реализирането на биологичния потенциал на люцерната и дълготрайността на използването на посева са в пряка зависимост от степента, видовия състав, агрегатираността на плевелната асоциация и от продължителността на заплевеляване на посева.

След втората година на отглеждане, започва естествен процес на разреждане на тревостоя в резултат на отпадане на някои люцернови растения. Това води до увеличаване на заплевеляването му. През този период от развитието на културата с най-широко разпространение и с най-висока плътност е овчарската торбичка. След нея се нареждат полския синап, кощрявата, кокошето и кръвното просо, а от многогодишните плевели – балура.

Третирането с ефикасни и селективни хербициди е успешно решение на проблема за борбата с плевелите в старите люцернови посеви. То трябва да бъде съобразено с видовия състав и степента им на заплевеляване с едногодишни и многогодишни едно- и двусемеделни плевелни видове.

Метрибузин

В извънвегетационния период на културата може да се извърши третиране Метрибузин. Той е селективен, системен хербицид с почвено и листно действие за борба с едногодишни широколистни и някои едногодишни житни плевели. Хербициди съдържащи активно вещество метрибузин и предлагани на пазара са: Зенкор 70 ВГ, Зенкор 600 СК и Еклипс 70 ВДГ.

Зенкор 70 ВГ и  Еклипс 70 ВДГ съдържат 700 g/kg метрибузин. Съдържанието на Зенкор 600 СК е 600 g/kg метрибузин. Прилагат се в доза 50-60 g/da. Чувствителни плевелни видове са:

 • кокоше просо;
 • кръвно просо;
 • лисича опашка;
 • абутилон;
 • великденче;
 • глухарче;
 • гръцка коприва;
 • лайка;
 • лобода;
 • мак;
 • метличина;
 • мъртва коприва;
 • овчарска торбичка;
 • огнивче;
 • синап;
 • слез;
 • спореж;
 • татул;
 • фасулче;
 • щир и др.

По литературни данни от изведени полски опити е установено, че прилагането на хербициди от тази група повишават продуктивността на суха биомаса от люцерна – 29% и с до 25% при производство на семена.

Внасянето на вегетационни хербициди с листно действие в старите посеви се извършва в периода първи-трети същински лист на културата, до четвърти лист на плевелите и височина на балура 15-20 cm.

При смесено заплевеляване на люцерната може да се извърши третиране с Пулсар 40, Листего 40 и Пасат 40. Търговските формулировки  на готовите хербициди съдържат 40 g/l имазамокс и се прилагат в доза 50 ml/da + прилепител ДЕШ – 100 ml/da.

За борба  срещу едногодишните и многогодишни житни плевели през вегетационният период на културата могат да се използват хербицидите: Ажил 100 ЕК в доза 50 ml; 100 ml/da. Фокус ултра и Стратос ултра в доза 100 ml; 200 ml/da. Висок хербициден ефект от приложените граминициди (до 95%)  може да се постигне, ако едногодишните житни плевели са във фенофаза трети-пети същински лист, а височината на балура е до 25 см. Могат да се използват и други хербициди за борба срещу плевелите при люцерната, посочени от фирмата производител. Необходимо е да има пълни указания за начина на внасяне и дозите на приложение.

Химична борба с обикновената (люцернова) кускута в люцерновите посеви

С важно икономическо значение за люцерната е кускутата. Тя е паразитен плевел с висок размножителен потенциал и широк ареал на разпространение. Успешното решение на проблема за борба срещу паразита в люцерновите посеви се постига чрез прилагане на комплексен подход в следните направления:

 • предпазни и агрогехнически мероприятия;
 • химична борба с кускутата в люцерновите тревостои.

Предпазните и агрогехнически мероприятия

Те включват: сеитбообръщения с участие на култури устойчиви на паразита, както и люцерната да не се отглежда по време и място не по-рано от 4-5 години на една и съща площ; употреба на съвършенно чист посевен материал; внасяне на добре угнил оборски тор; системно унищожаване на заразените петна с кускута в необработваемите площи, крайпътните ивици, канали и др., преди паразита да е образувал семена; борба с плевелите гостоприемници на кускутата – разстлан щир, пача трева и други още при предшественика.

Химична борба с кускутата в люцерновите тревостои

В люцерновите посеви кускутата трябва да се унищожава, докато се среща ограничено, преди да е образувала семена. Когато заразата е на петна е необходимо ниско покосяване на люцерната над почвената повърхност, за да се изнесе заразената биомаса, а петната да се третират (не по-късно от 3 – 4 дни) с 0.5% разтвор на Реглон форте (Дикват 150 g/l + прилепител) или с 10% разтвор на амониева селитра или с 15% амониев сулфат. В случаите на повсеместно нападение на люцерновите тревостои е необходимо след покосяването и изнасянето на зелената биомаса да се извърши цялостно третиране на посева с Реглон форте (Дикват 150 g/l + прилепител) в доза 300 ml/da или Раундъп (Глифозат 360 g/l) в доза 75 – 100 ml/da един до три дни след прибиране на заразения откос.

 

Материалите са изготвени от:
Доц., д-р Пламен Маринов-Серафимов
Доц., д-р Цветанка Димитрова
Институт по фуражните култури –Плевен

 

Свързани новини