Близо 3 млрд. лева ще влязат по сметката на ДФЗ за плащания през 2020 г. » Съвети в земеделието

декември 01, 2022

Близо 3 млрд. лева ще влязат по сметката на ДФЗ за плащания през 2020 г.

Акценти

  • По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1 567,4 млн. лв.

Одобриха днес годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФЗ  за 2020 г. на правителствено заседание.

Планирани са общо 2.898 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2.633 млрд. лева са за сметка на ЕС и 265,7 млн. лева са от националния бюджет.

За развитие на селските райони са предвидени 843,5 млн. лв.

Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от ПРСР са заложени 298,9 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие и Натура 2000.

По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1 567,4 млн. лв.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са разчетени 61 млн. лв.

Предвидени са 128 млн. лв за пазарни мерки, включително за:

  • – Националната програма по пчеларство;
  • – схема „Училищен плод“;
  • – схема „Училищно мляко“;
  • – Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор;
  • – преструктуриране на лозовите масиви;
  • – промоционални програми и други схеми.
 

За автора

Сродни публикации