Близо 1 млрд. евро за общините в селските райони до 2020 година » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Близо 1 млрд. евро за общините в селските райони до 2020 година

До 2020 година общините в селските райони ще имат на разположение близо 1 млрд. евро по Програма за развитие на селските райони и Програма „Морско дело и рибарство“, както и по Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ), заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя подчерта, че по мерките и от двете програми, чиито бенефициенти са общините, има увеличени бюджети.  

„През месец юни 2016 г. планираме да отворим прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г. По нея 232 общини ще могат да кандидатстват за строителство, реконструкция, рехабилитация на пътища, улици, тротоари; изграждане, реконструкция, рехабилитация на водоснабдителни системи, паркове, площади, улично озеленяване, както и изграждане, реконструкция и ремонт на социална инфраструктура. Предвижда се индикативният бюджет на приема да бъде на стойност 170 млн. евро“, допълни министър Танева. Тя обясни, че основната разлика в новия програмен период на ПРСР е с бюджета по общинските мерки да бъдат подкрепени по належащи социални нужди, за да може повече хора в малките населени места да имат достъп  до тях.

Десислава Танева съобщи, че по Програма „Морско дело и рибарство“ в този програмен период няма да бъдат изграждани нови рибарски пристанища, а ще бъдат модернизирани вече съществуващите в Балчик, Варна, Созопол и Несебър. Тя отбеляза, че именно рибарската програма е била одобрена от Европейската комисия в най-кратки срокове.

Относно предложението на ЕК за Регламент на Съвета на министрите за  определяне на риболовните възможности за Черно море, министър Танева заяви, че страната ни води преговори с Комисията да няма нулева година за улов на калкан. Тя припомни, че през изминалата година България успя да запази квотата си за улов като пое конкретни ангажименти за повишаване на контрола. По думите на министъра, част от тези ангажименти са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.  Десислава Танева информира, че една от  браншовите организации в сектора е изпратила писмо до ЕК с предложение за нулева квота на калкан и това допълнително е утежнило положението.

 

За автора

Сродни публикации