Бизнеса ще декларира действителните си собствениците от 1 февруари » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Бизнеса ще декларира действителните си собствениците от 1 февруари

Акценти

  • Кампанията ще продължи до края на месец май 2019 г.

Вече са обнародвани декларациите, които трябва да бъдат подавани

От началото на следващия месец, 1 февруари, започва кампания за обявяване на действителните собственици на бизнеса. За целта вчера беше обнародван Правилника за прилагане Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). В приложение №3 към него са разписани декларациите, с които ще бъдат обявявани действителните собственици.

Кампанията, стартираща на 1 февруари, ще продължи четири месеца, т.е. до края на май 2019 г. През това време всеки търговец ще трябва да подаде декларация, за да оповести кои са действителните собственици на бизнеса. В случай, че срокът не бъде спазен е предвидено да бъдат налагани  санкции. Имуществените такива са в размер от 1 000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия тя е двойно по-голяма, а именно – от 2000 до 20 000 лв. Предвидени са глоби и за юридическите лица, които упорито отказват да изпълнят разпоредбите на закона. За тези, които въпреки вече наложена глоба, продължават да не подават декларации, ще бъдат налагани съответните санкции всеки месец до подаване на декларациите.

Съгласно чл. 38 подаването на декларацията се извършва от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.“ Подаването на декларацията се извършва с нотариална заверка, а в съдържанието й трябва да са включени реквизитите от приложение № 3.

Кой не е длъжен да подава декларации?

Не всички фирми ще имат ангажимента да подават декларации. Съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, юридически лица като ЕООД, което е собственост на физическо лице, не е необходимо да заявяват отново кой е собственик. Основанието за това е, че тази информация вече е налична в Търговския регистър. Според разписаното в закона „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“. В случаите, когато действителните собственици са физически лица, различни от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик (дадено в §2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП) на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в Търговския регистър.

В указанията за попълване на декларацията е разписано и законовото определение за действителен собственик.

След влизането в сила на ЗМИП беше необходимо да се изчака и обнародването на правилника за прилагането му. Междувременно бяха създадени необходимите заявления за вписване в Търговския регистър и Агенцията по вписванията. Техническото време за изпълнение на всичко това доведе до забавяне в предварително определените срокове за старт на декларирането на действителните собственици. Така, вместо на 1 октомври 2018 г., това задължение на фирмите ще започне да тече от 1 февруари 2019 г.

подписване на документи

Юридическите лица с нестопанска цел също трябва да спазят обявените срокове и изисквания за заявяване на действителните си собственици. До 31 януари 2019 г. те трябва да се пререгистрират. Ако не са спазили този срок четирите месеца, в които трябва да декларират кой ги притежава, започват да текат от датата на пререгистрацията им.

 

Сродни публикации