ББР ще кредитира закупуването на земеделски земи и техника » Съвети в земеделието

май 29, 2024

ББР ще кредитира закупуването на земеделски земи и техника

Българска банка за развитие (ББР) започва предлагането на два нови нисколихвени кредитни продукта за земеделските производители. Те ще се отпускат за инвестиции в модернизацията и разрастването на ферми или закупуването на земеделски масиви, съобщи ББР.

Лихвите по двата продукта могат да паднат до 5%, като се предвижда и едногодишен гратисен период. От специалните лихвени условия могат да се възползват и предприемачите в необлагодетелствани райони, които искат да развиват селскостопанска дейност. В тази категория попадат планинските и предпланински райони или слабопродуктивните земеделски земи.

По продуктовата линия за развитие на земеделието се отпускат кредити за покупка на земеделска земя (от първа до шеста категория), нова земеделска техника и оборудване. Банката отпуска заеми до размер 70% от тяхната стойност. Срокът за обслужването им е до 10 години, ако с тях са закупени земи и 5 години в случай, че са използвани за придобиване на земеделска техника.

И в двата случая длъжниците могат да се възползват от гратисен период през първата година от получаването на всеки заем. Лихвата по кредитите е фиксирана на 5% за първите две години, а за останалата част от обслужването им се предвижда комбинация от 3-месечен EURIBOR+4,75% (ако заемите са в евро) и 3-месечен СОФИБОР. За кредитния продукт могат да кандидатстват микропредприятия, малки и средни фирми, еднолични търговци и физически лица, регистрирани като земеделски производители.

Вторият продукт е линия за развитие на производството и животновъдството в селските райони. Линията обхваща кредити за инвестиции в земеделски производства и преработка на селскостопанска продукция. По нея могат да кандидатстват и фермери, получили субсидия по Програмата за развитие на селските райони. Срокът за погасяване на заемите е 5 години, включително гратисния период от една година.

Лихвата е променлива и се формира от тримесечен СОФИБОР плюс добавка за заемите, отпуснати в левове. По кредитите в евро лихвата се формира от тримесечната стойност на EURIBOR плюс добавка.

Особеното и в двата случая е, че добавката по левовите заеми, както и тези в евро, е занижена с един процентен пункт, когато земеделецът е от необлагодетелстван район.

Като обезпечение по кредитните продукти се допускат залог на придобитите машини и имоти, ипотеки, поръчителства и други обичайни за банковата дейност.

 

За автора

Сродни публикации