БАБХ пpоверява всички хранителни магазини и производства заради COVID-19 » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

БАБХ пpоверява всички хранителни магазини и производства заради COVID-19

Акценти

  • Инспекторите на агенцията извършиха общо 3208 проверки в обектите за търговия на дребно и обекти за обществено хранене на територията на цялата страна

ВАП на Република България се обърна към БАБХ с писмо.

В него се предлага контролният орган да прецени предвид мерките за борба с COVID-19 дали са налице основания за промяна на Единния многогодишен национален контролен план.

Планът определя официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните.

Европейският орган по безопасност на храните, както и водещи научни институти в Европа излязоха със становища, че храната не пренася коронавирусната инфекция. На основание всички научни становища до момента БАБХ смята, че епидемията от COVID-19 не е основана на хранителни инфекции и причинена от храни, затова не е обоснована промяна на ЕМНКП.

Социалната изолация и ограничаването на контактите между хората са основен фактор за прекъсване възможността от разпространение на вируса сред населението.

В тази връзка Министърът на здравеопазването, съвместно с експерти от БАБХ, изготви препоръки към всички бизнесоператори в сферата на хранителната индустрия с указания как здравните правила следва да се прилагат в различните обекти на производство, съхранение и търговия с храни. Подробно са разписани мерки за предотвратяване на възможността за пренасяне на вируса.

Основен акцент са:

  • – спазване на личната хигиена на персонала и потребителите;
  • – използването на предпазни средства за защита и дезинфектанти;
  • – необходимата дистанция между хората.

Инспекторите, които извършват официален контрол в обектите в страната строго следят за спазването на мерките.

Съблюдава се също изпълнението на препоръките. Храните, които се предлагат неопаковани или в насипно състояние да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях или да са предварително индивидуално пакетирани. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента. Тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства.

От обявяването на извънредно положение в България и към настоящия момент инспекторите от отдел „Контрол на храни” при ОДБХ осъществяват своите задължения. Те извършват официалния контрол във всички работещи обекти за производство и търговия с храни, съобразявайки се с наложените мерки от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

За резултатите от осъществения контрол БАБХ уведомява Върховната административна прокуратура регулярно, съгласно указаните срокове.

За седмица инспекторите на агенцията извършиха общо 3208 проверки в обектите за търговия на дребно и обекти за обществено хранене на територията на цялата страна. Издадени са 35 акта за установяване на административно нарушение и 326 предписания. На един обект е наложено преустановяване на дейността поради незадоволителна хигиена.

Насочени са за унищожаване общо 366 кг храни поради:

  • – изтекъл срок на годност;
  • – неправилно съхранение;
  • – липса на документи за произход.

Най-често констатираните нарушения при проверките са по отношение на предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, предлагане на храни с несъответствие в етикетирането и други.

 

За автора

Сродни публикации