Актуализират Натура 2000, за да допълнят защитените зони » Съвети в земеделието

юни 10, 2023

Актуализират Натура 2000, за да допълнят защитените зони

Акценти

  • В предходния програмен период в мрежата Натура са попадали 3 905 631 хектара

На 13 септември беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г.

Обществените дебати ще продължат до 13 октомври 2019 г. От проекта става ясно, че инвестициите, предвидени за опазване и развитие на защитените зони в Натура 2000 за периода 2014-2020 г. са 1 515 984 522 евро. От тях вече са разплатени 830 628 518 евро.

У нас обхвата на териториите, които попадат в Натура 2000, е 4 104 837 хектара. За периода средноевропейският разход за управление на хектар от защитените зони е 60 евро. Това означава, че за България годишно средствата следва да са над 246 млн.евро, или 1,7 млрд. за 7 години. Липсата на финансиране е причина за отпадане на част от мерките, предвидени в програмата и това е довело да намаляване на предоставените суми.

В актуализацията е предвидено след извършване на необходимите проучвания и инвентаризация да се допълнят защитените зони.

Средствата, които ще бъдат предоставени ще се разпределят в две направления:

  • – управление на национално и местно ниво – целта е да се изгради капацитет, планиране и управление на мрежата;
  • – за подобряване природозащитното състояние на местообитанията и видовете.

За текущо управление на местообитанията и мониторинг ще бъдат разплатени над 1 млрд. евро, или 67,44% от общия бюджет.

В предходния програмен период в мрежата Натура са попадали 3 905 631 хектара, за които са изплатени средства в размер на 1,083 млрд. евро.

В сегашния програмен период са набелязани общо 113 мерки и следва да се постигнат целите:

  • – 100% подобряване на местообитанията и 50% на видовете;
  • – Управление на земите, свързано с биологичното разнообразие, съхраняване и възстановяване на приоритетните горски видове и местообитания;
  • – Намаляване с 50% на темпото на загуба на естествените местообитания, включително горите. При възможност намаляването трябва да бъде сведено до нула.
 

Сродни публикации