Актовете по Училищните схеми ще се издават по реда на действащата наредба » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Актовете по Училищните схеми ще се издават по реда на действащата наредба

ябълка

Акценти

  • Към момента по схема „Училищен плод“ са подадени 133 броя заявления за одобрение, обхващащи 2515 учебни заведения

Върховният административен съд на Република България  окончателно отхвърли искането за спиране действието на Постановление № 32 на Министерски съвет от 22.02.2019 г. за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ по отношение на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата.

С приемане на това определение към настоящия момент всички актове за одобрение на доставчици по училищните схеми, издадени през 2018 година, прекратяват своето действие с приключването на учебната 2018/2019 година, независимо от срока, за който са били издадени.

Държавен фонд „Земеделие“ пристъпва към незабавни действия за издаване на актове за одобрение на заявители по схемите за предлагане на:

  • – плодове;
  • – зеленчуци;
  • – мляко;
  • – млечни продукти в учебните заведения по подадените заявления по реда.

Промените в нормативната уредба, която урежда прилагането на училищните схеми, въведени през февруари и март 2019 година, осигуряват по-голяма гъвкавост на учебните заведения при участието им в схемите. Изборът на заявител е предвидено да се извършва изцяло от детската градина/училището. Избраният заявител от своя страна има ангажимента да подаде заявление за одобрение в ДФ „Земеделие“.

Към момента по схема „Училищен плод“ са подадени 133 броя заявления за одобрение, обхващащи 2515 учебни заведения.

По схема „Училищно мляко“са подадени 102 броя заявления за одобрение, обхващащи 2262 учебни заведения.

 

За автора

Сродни публикации